Toponimia de Gandesa - page 59

407.
LA SERRA DEL TRONO:
deltrónc. S. P. de l'Empalme.
408.
LA SERRA DEL TROMPET:
deltrómpét. S. P. de la Serra de la
Font de l'Aubà.
409.
LA SERRA DE COSSO:
decósso. R. S. C. 89.
410.
LA SERRA DEL
PRIMO:delprímo.
S. P. de Vora-Vall.
411.
LA SERRA D'ARNAL:
darnàl. S. P. de Vora-Vall.
412.
LA SERRETA:
lasérrétae.
D i s t i n c i ó
de la Serra de menys exten-
sió del propietari que te dues o més finques a la partida en qüestió.
413.
LA SERRA DE
MATXOL:matxòl.
S. P. de Vora-Vall.
414.
LA SERRA DE L'ESCRIV
À
:
delascribà. S. P. del Castell Nou.
415.
LA SENYORIA DE
D A L M A U
:
lasinyóriadedaumàu. S. P. de la
Plana. Del Llibre «Notes d'Història de Gandesa» del Dr. Joan Bta.
Manyà, a la pàg. 225, diu: «...En la carta de població (any 1191) els
templers cedeixen als pobladors tot el terme de Gandesa, i sois es re-
serven la Senyoria. Quines eren les terres reservades que formaven
aquesta Senyoria? A la primera meitat del segle xix, els santjoanistes,
successors deis templers en el domini de Gandesa, havien perdut els
béns i propietats que tenien, però la tradició del poblé de Gandesa ens
ha conservat el record. Entre el lloc on està situada Gandesa i el Coli
de les Forques, hi ha una gran plana que encara avui, trossejada, porta
el nom de Senyoria: vers l'antic portal de Corbera, hi ha també el Pía
d'en Senyor, que tots els gandesans coneixen; i també cal recordar
que el nom Domenge, que porta una partida del terme, sembla una
adaptació del llatí «Dominicatum», equivalent a Senyoria...».
416.
LA SENYORIA D'ÀLVARES:
dàlbares (pronuncia de Gandesa) i
dabrés (pronùncia de Corbera). S. P. de la Plana.
417.
LA SORT DE DALMAU:
dedaumàu. S. P. de la Plana.
418.
LA SORT DE SANTA MARIA.
Finca pretèrita situada a la par-
tida del Perdigó però la situació de la qual avui desconeixem. Tret del
llibre de Baptismes del R. P. de l'any 1647: «Sit memoria posteris,
d'Onofrius Cathalà, rector», diu: «...La Sort de Santa Maria, et est
Abadiae Rectorae Gandesae, qui vulgo appelatur del Perdigo...».
420.
EL TOSSAL DE BONFILL.
Finca pretèrita que algún expert pensa
que és tracta del Tossal de Navarro. Tret del Llibre de Capbreus del
R. P. de G. de l'any 1632, pàg. 118, diu: «...hipoteca de una heretat
dita lo tossal de Bonfill...».
420.
EL TOSSAL DEL NOTARI PASQUALI
lotóssàldelnotàripasquàl. Fin-
ca de l'antiga hisenda de la familia Redó.
421.
EL TOSSAL DEL RACÓ DE LES FIGUERES.
Finca pretèrita. Llibre
de T. del R. P. de G., pàg. 35, d'en Joan Martínez, rector: «...ab terra
al tossal del raco de les figeres hasta aont arribara pera fer lo com-
pliment...».
422 . EL TOSSAL DE «DALMÀCIO»:
dedalmàcio.
423 . EL TOSSAL DE BOTONET:debótónét.
5
7
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...204
Powered by FlippingBook