Toponimia de Gandesa - page 60

424.
LA TEULERIA DE FANRIGO:
defanrrigo.
425.
LA TEULERIA DE TOMASET:
detómasét.
426.
EL RACÓ DE
MELÓ:loracódeméló. Situat a la Serra de Valls
a la partida de la Creu de la Saboga.
427.
EL RACÓ DE PALAU:
depaláu. S. P. de la Plana.
428 . EL RACÓ DE L'AUBÁ. S. S. C. , 150.
429.
EL RACÓ DE LA FONT DE L'HEURA:
delafóndeléure. S. P. del
mateix nom.
430.
EL RACÓ DE
MATXOL:dematxól. S. P. de la Guardiola.
431.
EL RACÓ DE
MENA:deménae. S. P. de la Guardiola.
432.
EL RACÓ DE
PERRAS:deférrás. S. P. de la Guardiola.
433.
LA VALL D'EN
BLASCO:labálldánblásco. S. P. de la Valí del
Frare. Es un topónim preterit per ais habitants de Gandesa pero usat
comunament entre la gent de Bot. (Consulteu, si us plau, el topó-
nim 28: La Vall del Frare.)
434.
LA VALL DE LIORI:
labálldellóri. Al llibre «Notes d'História
de Gandesa» del Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 339, diu: «...Els Liori
tenien...la vall que hi ha damunt de la Fontcalda, a l'altra banda deis
estrets, anomenada aleshores la Vall d'en Blasco i després la Vall de
Llori. Aquesta finca cómprenia tota la vall, a una banda i l'altra del
riu...».
435.
LA VALL DE NAVARRO
: denabárro Forma actual per la que és
coneguda mes freqüentment la Vall del Frare.
436.
LA VALL DE XAVALÍ:
détxabalí. S. P. de la Vall del Frare.
437.
LA VALL DE L'ANTOLINA:
delantólina (noteu la
a
final, pro-
nuncia habitual de Prat del Ccmte, ben diferenciada de la ae de Gan-
desa). S. P. de la Vall del Frare.
438.
LA VALL DE
QuiMENO:dequiméno. S. P. de la Font d'en Fonoll.
58
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...204
Powered by FlippingBook