Toponimia de Gandesa - page 63

473.
EL BASSOT DEL DIMONIET:
deldimóniét. Situât al costat del
camí de les Puntes al costat del Pía del Roiet.
474.
LA BASSA DE LA SERRA DE DALMAU:
delasèrrasdedàumàu. Si-
tuada a la Serra de la Creu de la Saboga, a la finca de Dalmau, avui
millor coneguda per Bassa de la Serra del Baró.
475 . LA BASSA DE L'ESCOLÀ:
delàscolà. Situada a la partida de la
Coma d'en Relia.
476.
LA BASSA DE
L'ESPINET:delaspinét.
Situada a la partida del
Castell Nou a la finca del mateix nom.
477.
LA BASSA
D'EVARIST:dabaristo.
Situada a la partida de Vora
Vall.
478.
EL BASSOT DE L'ESCOPETETA:
delascópctétae. Situât a la parti-
da de Vora-Vall.
479. LA BASSETA DE L'ESCRIVÀ:
delascribà. Situada a la partida del
Castell Nou.
480.
EL BASSOTET DE
FORNÓs:defórnós.
Situât a la partida deis
Garidells.
481.
LA BASSA DE
FIGUERES:defiguéres.
Situada a la partida de la
Coma d'en Bonet i actualment desapareguda.
482.
EL SAFAREIG DE FANRIGO:
losafarétgdefanrrigo. Situât a la
Serra de la Font de l'Aubà.
483.
LA BASSA DE FOLQUE:
defolqué. Situada a la Serra del Castell
Nou i coneguda també per la gent de Vilalba per la Bassa del Costurer.
484.
EL BASSOT DEL FORNER:
delfórné. Situât a la partida de la
Cendrosa.
485.
LA BASSA DE FONT:
defón. Situada a la partida del Mas de
Font i actualment desapareguda.
486.
EL BASSOT DE LA FORNETA:
delafórnétae. Situât a la Serra de
Montllaó.
487.
EL BASSOT DE
FIGUERES:defiguéres.
Situât a la partida del
Grau.
488.
LA BASSETA DE FERRAS
:deférràs. Situada a la Guardiola i
actualmente desapareguda.
489.
EL BASSOTET DE GORI DE GUILLERM:
degôrideguillérmo. Situât
a la partida del Mas de Vidal.
490.
EL BASSOT DE LA GARINA:
delagarinœ. Situât a la partida del
Maset.
491.
EL FORNET DE LA GARINA:
delagarinœ. Situât a la Serra de
les Puntes.
492.
LA BASSETA DEL GALERA:
delgalérà. Situada a la partida de
les Pedreres.
493.
LA BASSA DE GUARD:
deguàrt. Situada a la Serra de l'Empalme.
494.
LA BASSETA DEL GRAVAT:
delgrabàt. Situada a la partida de
la Plana.
61
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...204
Powered by FlippingBook