Toponimia de Gandesa - page 64

495.
EL FORNET DE GLEVA:
deglèbse. Situât a la partida del Cas-
tell Nou.
496.
LA BASSA DE GINER:
deginé. Situada a la Plana de Batea i
actualmente desapareguda.
497.
EL FORNET DE GINARI:
deginàri. Situât a la partició del terme
de Bot per la partida de la Serra de l'Empalme.
498.
LA BASSA DEL
«LORO»:del
lóro. Situada a la partida deis Ga-
ridells. Aquest topònim l'he posât entre cometes com si es tractés de
«loro» —traducció catalana del lloro—. Però les nostres gents mai
diuen «loro» sinó «lloro», quan parlen de l'ocell en qüestió. Aixó ens
fa pensar que pot tractar-se d'un topònim protohistòric o àrab, com
els anotats en aquest recull: tormo, irto, iola o pàndols.
499.
EL BASSOT DEL
LLOPET:dellópét.
Situât a la partida de la
Font de l'Aubà.
500.
EL FORNET DE
LLORis:
dellòris. Situât a la Partida de la Cen-
drosa. Segurament es tracta d'una deformado del cognom Liori que
és un dels més antics de la Ciutat però que desaparegué a darreries del
segle xviii. Consulteu, si us plau, el topònim 434: La Vali de Liori.
(R. P. Gandesa, llibre de Baptismes, pàg. 38, diu: «...don Joan de Lliori
y dona Candia Çabatèr...23 d'octubre de 1654...».)
501.
EL BASSOT DE LLIFONS:
dellifónso. Situât al Mas de Sixte, a
la partida del Mas d'en Grau.
502.
LA BASSA DE MARTI:
demarti. Situada a la partida del mateix
nom. Actualment és la bassa més gran del terme municipal.
503.
EL BASSOT DE MINGUET:
deminguét. Situât a la partida de la
Serra de les Puntes.
504.
LA BASSA DEL
MOLI:delmólí.
Situada a la Costa del Moli.
Servia per moure el moli de farina ubicat al lloc per mig d'un eue (pou).
505.
LA BASSA DE MOLLES:
demólles. Situada a la partida de la
Cendrosa.
506.
LA BASSA DE LES
MARIES:delésmaries.
Situada a la Serra de
l'Empalme. Juntament amb la Bassa del Calar abastien el poblat pro-
tohistòric del Coli del Moro del Calar, ara en perícde d'excavació en
diferents campanyes des de l'any 1970. Aquesta està situada a la part
oriental i s'unia a la primera per un carni empedrat que en aquells
temps devia èsser el carrer principal del poblat.
507.
EL BASSOTET DE
MARXEs:demàrtxes. Situât a la quadrilla que
parteix el Mas de Font amb el de Dalmau.
508.
EL BASSOT DEL MAGRE:
delmàgre. Situât a la partida del Tossal.
509.
EL BASSOTET DE
MASERO:demaséro.
Situât a la Serra del
Montllaó.
510.
EL BASSOT DE BABAU:
debabàu. Situât a la partida del Tossal
i conegut també per Bassot de Mena.
62
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...204
Powered by FlippingBook