Toponimia de Gandesa - page 69

CADOLLES
LA CADOLLA
és un clot natural sobre la roca, on l'aigua de pluja hi
forma un petit bassal que hom aprofita per beure.
575.
LA CADOLLA DE
«BENITO»:lacadóllsedebénito. Situada al Ba-
rrane del mateix nom.
576.
LA CADOLLA DEL
coRB:delcòrp. Situada a l'extrem nord dels
Volendins.
577.
LES CADOLLES DE LA
TEULERIA:lescadóllesdelatéulérias. Situa-
des a la falda de Pàndols, prop del riu del mateix nom, i davant de la
Mola d'Irto.
579.
LES CADOLLES DE L' INFERN:
delinfèrn. Situades al Barrane
del mateix nom.
579.
LES CADOLLES DE FALUGA:
defalúgae. Situades als Barrancs de
Puig Cavaller.
580.
LA CADOLLA DE GASPARET:
degasparét. Situada al mig de les
coves del mateix nom als Barrancs de Puig Cavaller.
581.
LA CADOLLA D'EN PUJOL:
dànpujòl. Situada al Comú de Pa-
tarrata.
582.
LES CADOLLES DE
MÒNICA:demònicae. Situades al Mas d'en
Sunyer.
583.
LA CADOLLA DE PALLES:
depàlles. Situada als Barrancs de Puig
Cavaller.
584.
LA CADOLLA DEL NEGRET DE
PELLECo:delnégrétdepelléco.
Situada al Barranquet de Pàndols.
585.
LA CADOLLA DEL MIETO:
delmiéto. Situada a la falda del Vo-
lendins, entre el Frare i les cadolles dels Solans.
586.
LES CADOLLES DE LA ROCA PODRIDA:
delaròcaepodridae. Situa-
des al Barrane de la Solsida.
587.
LA CADOLLA DEL TOLL DE LA ROCA:
deltólldelaròcaee. Situada
a la Costa del Moli.
588.
LA CADOLLA DEL TOLL BLAU:
deltóllblàu. Situada a la Costa
del Moli a l'indret del mateix nom, al costat del riu Canaletes.
67
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...204
Powered by FlippingBook