Toponimia de Gandesa - page 74

618.
EL COLL D'ORIENT:
dôrién. Situât a la Serra de Vora-Vall.
619.
EL COLL DE LA PLANA CARNISSERA:
delaplànae carnissérae. Si-
tuât entre les partides de la Plana Carnissera i la Coma d'en Pou.
620.
EL COLL DEL MESSEROL:
delméssérôl. Situât entre les partides
de la Plana Carnissera i el Messerol.
621.
EL COLL DE PERELLÔ:
deperéllô. Situât al Mas d'en Grau.
Alt. 442 m.
622.
EL COLL DEL MASET:
delmasét. Situât a la partida del mateix
nom.
623.
EL COLL DEL SEGALL:
delségàll. Situât a la Guardiola.
624.
EL COLL DE SANT ANTONI:
desànantoni. Situât entre el Mas
de Font i el Mas de Dalmau. Alt. 434 m.
625.
EL COLL DEL TANDER:
deltandéro. Situât a la partida de la
Vall d'en Cubera. Alt. 400 m.
626.
EL COLL DEL TOSSAL:
deltôssàl. Situât a l'indret del mateix
nom. Alt. 434 m.
627.
EL COLL DEL TOLEDÀ:
deltôlédà. Situât a la partida de la
Guardiola.
628.
EL COLL DE SIXTE:
desixte. Situât al Mas d'en Grau. Alt. 420.
629.
EL COLLET DE LES CORBERANES:
delescôrbérànes. Situât a la
Guardiola.
630.
EL COLLET DE LES
FORQUES
:
delesfôrques. Situât entre les par-
tides de la Plana i la Coma d'en Pou. Alt. 403 m. Al llibre «Notes
d'Historia de Gandesa» del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 225, diu:
«...entre el lloc on esta situada Gandesa i el Coll de les Forques...».
Sembla, com el mateix nom diu, que es tracta del lloc on enforcaven
als reus de la Castellania. Encara que hi ha el supost d'algun erudit
local que diu que, com el Coll té forma de força, el nom li ve d'aixô,
creiem, pero, que, si fos vàlid aquest supost, el topônim s'hagués con-
servât en Coll de la Força. Per aclarir-ho amb més fonament de causa,
consulteu, si us plau, el topônim 52 a: Les Forques de la Plana.
,631.
EL COLLET DEL
JAI:deljài.
Situât a la Coma d'en Pou, a con-
tinuaciô del Collet de les Forques.
632.
EL COLLET DE MIQUEL:
demiquèl. Situât a la partida de la
Costa del Moli.
633.
EL COLLET DEL
PANTANo:delpantàno. Situât entre les parti-
des de la Coma d'en Relia i el Pantano. Alt. 340 m.
634.
EL COLL DE PILATS:
depilàts. Situât a la Serra del Guix i co-
negut pels de Corbera per Tossal de la Ponsa. Alt. 355 m.
635.
EL COLLET DE SANT SALVADOR:
desànsalbado. Situât a la Pe-
drera. Alt. 399 m. Del llibre «Notes d'Historia de Gandesa» del Dr. Joan
Bta. Manyà, treiem de la pàg. 376, «...els congregà al coll de Sant
Salvador...».
636.
LA MOLA D'IRTO
: lamôlaedirto. Topônim prétérit de l'actual
72
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...204
Powered by FlippingBook