Toponimia de Gandesa - page 75

Sant Marc. Situat entre les Serres de Pándols i Cavalls i la partida de
la Carruba. Alt. 504 m. Treiem del llibre del Baptismes del R. P. de G.
escrit l'any 1643 peí Dr. Onofrius Cathalá, Rector: «...ad montem
qui dicitur Mola de Irto, se contulerunt et post 3 dies in paces ad po-
pulum se ducunt...». Tradu'it del mateix text, el Dr. Joan Bta. Manya
al llibre «Notes d'História de Gandesa», a la pág. 140 diu: «...la Mola
d'Irto (avui la roca de Sant Marc)...».
637.
LA MOLA DE LA FUSTA:
delafústae. Situada entre la Costa del
Molí i el Barranc de la Costa de la Fontcalda. Alt. 400 m.
638.
LA PUNTA DEL MAS D'EN SUNYER:
lapúntasdelmasdánsunyé.
Situada a la partida del mateix nom.
639.
LA PUNTA DEL FARISTOL:
delfarístól. Situada a la partida del
mateix nom partint els termes de Vilalba, Gandesa i Corbera. Alt.
477 m.
640.
LA PUNTA RODONA:
redónae. Situada a la Serra de Cavalls,
entre els termes del Pinell i Gandesa.
641.
LA PUNTA DEL MANYO:
delmányo. Situada a la Serra de Vora-
Vall. Alt. 469 m.
642.
PUIG
CAVALLER:pútxcaballé.
Situat entre el Mas d'en Sunyer
i els Volendins. Alt. 709 m. Tret de «Notes d'História de Gandesa» del
Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 14, diu: «Des de les muntanyes de
Puigcavaller i la Serra de Cavall...».
643.
EL PUIG DE L'ALIGA:
deláligae. Situat a la Serra del Pebrer.
Alt. 481 m. Llibre de T. del R. P. de V. de 1606 al 1747, al foli 3, diu:
«...primo aquella heretat...qual afronte...ab cami del puig del aguila
de altra ab heretat de montsarrat macip...».
644.
LA SERRA DE
CAVALLS:lasérraedecabálls.
Pertany al terme del
Pinell pero la partició deis dos termes és dalt a la cresta. Mirant l'oest
té Pándols a l'esquerra, la Mola d'Irto al davant, la Carruba a la dreta
i Miravet al darrera. Alt. 610 m. (Consulteu, si us plau, la nota del
toponim 642).
645.
LA SERRA DEL CRESTALL:
delcréstáll. Coneguda també per la
Serra de la Valí. Situada entre el camí de la Fontcalda i la Valí del
Frare. Alt. 400 m.
646.
LA SERRA DEL COLL DEL MORO:
delcolldelmóro. Coneguda tam-
bé per Serra del Calar. Situada entre la Font de l'Aubá, el Calar, la
Cendrosa i la Serra de l'Empalme. Alt. 482 m. Tret de «Notes d'História
de Gandesa» del Dr. Joan Bta. Manyá, a la pág. 180, diu: «Ell mateix
en persona venia diáriament d'Alcanyís i es situava al nostre Coll del
Moro i des d'allí dirigía les operacions militars...».
647.
LA SERRA DEL CASTELL NOU:
delcastéllnóu. Situada a la par-
tida del mateix nom.
648.
LA SERRA DE LA COSTA DE SARIÓ:
delacóstaedesarió. Situada a
la partida del mateix nom. Alt. 442 m.
73
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...204
Powered by FlippingBook