Toponimia de Gandesa - page 77

Noteu el topònrm, que és un compost de «voi» i «endins». Es curios
que els habitants de Bot coneixen la Serra per Mola-endins. No tenim
documentario antiga que ens confirmi el topònim però creiem que els
de Bot serven millor que nosaltres el primitiu i que traduiríem: de la
«mola» de Puig Cavaller «endins». Podría tractar-se de «muladins»
que voi dir cristians que renegaren fent-se musulmans.
668.
LA SERRALADA DEL GALERA:
delgalérà. Situada entre les par-
tides de la Serra de les Puntes i Serra de Vora-Vall. Alt. 463 m.
669.
LA SERRALADA DE LA FONT DE L'HEURA:
delafòndeléure. Situada
entre la falda de Puig Cavaller, la Guardiola i el Perdigó. Alt. 576 m.
670.
LA SERRALADA DE MINGUET:
deminguét. Situada a la Serra de
Vora-Vall.
671.
LA SERRALADA DEL LLARG:
delllàrc. Situada a la Serra de la
Santa Bàrbara.
672.
LA SERRALADA DE
soLDRÀ:desóldrà. Situada a la Serra de
Vora-Vall. Alt. 440 m.
673. EL TURONET DE LA CREU
TRENCADA
: l o t uróné t de l ac r éu t r éncà-
dag. Situat a la partida del mateix nom. Alt. 395 m.
674.
EL TOSSAL DE LA PONSA:
delapónsas. Situat a la Serra del Guix
i conegut també pel Coli de Pilats (consulteu, si us plau, el 634). Del
1libre «la Batalla del Ebro», de Luis M.
a
Mezquida, a la pàg. 46,
diu: «...llegaron al Tossal de la Ponsa...».
675.
LA TOSSA DE LA MOLETA:
delamólétse. Situada entre Puig
Cavaller i el Bosc de Ferràs. Alt. 568 m.
676.
LA TOSCA DE
MEix:
latóscaedeméix.
Situat a la Serra de la
Pera Joana. El llibre de «Notes d'Història de Gandesa» del Dr. Joan
Bta. Manyà, a la pàg. 373, diu: «...a la tosca de Meix es presenta una
nit de lluna...».
75
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...204
Powered by FlippingBook