Toponimia de Gandesa - page 80

691.
EL BARRANO DEL COLL D'AUBEA:
delcòlldaubéae. Situât a l'in-
dret del mateix nom.
692.
EL BARRANO DEL COLL DE LA FONT:
delafòn. Situât a l'indret
del mateix nom.
693.
EL BARRANO DE LA COMA D'EN BONET:
delacômœdànbônét. Si-
tuât a la partida del mateix nom.
694.
EL BARRANO DE LA CASCARRA:
delacascàrrae. Situât a la Guar-
diola.
695.
EL BARRANO DEL CORRAL D'EN
CLARET:delcórràldànclarét. Si-
tuât a la partida del nom.
696.
EL BARRANO DE LA COVA TERRADA:
delacòbagterràdae. Situât
a la partida dels Barrancs i és un braç del Barrane de les Caragoles.
697.
EL BARRANO DE LA COSTA DE SARIÓ:
delacòsteedesarió. Situât
a la partida del nom.
698.
EL BARRANO DEL DIMONI:
deldimòni. Situât entre la Carruba
i la Petja.
699.
EL BARRANO DE LA SERRA DE
L'EMPALME:delasèrraedelàmpàl-
me. Situât a l'indret del mateix
nom.
700.
EL BARRANO DE FANRIGO:
defanrrigo. Situât a la Serra de la
Font de l'Aubà.
701.
EL BARRANO DE LA FONT DE L'HEURA:
delafòndeléure. Situât a
l'indret del mateix nom.
702.
EL BARRANO DE
FERRÀs:deférràs. Situât a la Guardiola.
703.
EL BARRANO DE
«FELiciANO»:deféliciàno. Situât a la Guar-
diola.
704.
EL BARRANO DE LES FONTANELLES:
delesfóntanélles. Situât a
la partida del nom.
705.
EL BARRANO DE FORNÓS:
defórnós. Situât a la Carruba.
706.
EL BARRANO DE LA FONT DEL CANTERET:
delafòndelcantérét.
Situât a la partida dels Barrancs de Puig Cavalier.
707.
EL BARRANO DEL GALERA:
delgalérà. Situât a la partida del
Maset.
708.
EL BARRANO DE GUARD:
deguàrt. Situât a la Guardiola.
709.
EL BARRANO DELS
GARIDELLS:delsgaridélls. Situât a la par-
tida del nom.
710.
EL BARRANO DE
GRAVET:degrabét. Es un braç del barrane de
les Caragoles.
711.
EL BARRANO DEL GORD:
delgórt. Situât a la Guardiola.
712.
EL BARRANO DE LES
EGUES:deles iégiies. Situât al Mas d'en
Sunyer.
713.
EL BARRANO DEL
«LOBO»:del
lobo. Situât a la Petja.
714.
EL BARRANO DE LLIFONSET:
dellifónsét. Situât al Mas d'en
Grau.
78
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...204
Powered by FlippingBook