Toponimia de Gandesa - page 81

715.
EL BARRANO DE L' INFERN:
delinfèrn. Situât al final del Vol-
endins i es un bras de la Vali del Frare.
716.
EL BARRANO DE L'INQUISIDOR:
delanquisidó. Situât a Vora-Vall
i parteix els termes de Batea i Gandesa.
717.
EL BARRANO DEL
JUNOÓ:del)uncó.
Situât a la Santa Barbera.
718.
EL BARRANO DE
LLANA:dellànœ.
Situât a la partida del Maset.
719.
EL BARRANQUET DE LLANA:
lobarranquétdellànœ. Situât al
massis de Pàndols i és un braç del barranquet de Pàndols.
720.
EL BARRANO DE MASCARETArdemascarétee.
Situât a la Serra
de les Puntes.
721.
EL BARRANO DEL MAS D'EN GRAU:
delmasdàngràu. Situât a la
partida del nom.
722.
EL BARRANO DE LA MOLA DE LA FUSTA:
delamôlaedelafûstœ.
Situât a l'indret del nom.
723.
EL BARRANO DE
LLOBETA:dellobétœ.
Situât a la partida del
Mas d'en Grau.
724.
EL BARRANO DE MENA:
deménœ. Situât a la Guardiola.
725.
EL BARRANO DE
MAOOT:demacòt.
Situât al Perdigó.
726.
EL BARRANO DE MATXOL:
dematxòl. Situât a la Guardiola.
727.
EL BARRANO DEL MAS D'EN TORNER:
delmasdàntórné. Situât a
l'indret del nom.
728.
EL BARRANO DEL MAS D'EN SUNYER:
delmasdànsunyé. Situât a
l'indret del nom.
729.
EL BARRANO DEL XOLLAT:
deltxóllàt. Situât al Castell Nou i
per alguns indrets parteix els termes de Gandesa i Vilalba.
730.
EL BARRANO DEL MAS DE SIXTE:
delmasdesixte. Situât al Mas
d'en Grau.
731.
EL BARRANO DEL MAS DE VIDAL:
debidàl. Situât a la partida
del nom.
732.
EL BARRANO DEL MASET:
delmasèt. Situât a la partida del
mateix nom.
733.
EL BARRANO DE MATA-ARANYES:
dematarànyes. Situât a la Ca-
rruba.
734.
EL BARRANO DE MINGUET:
deminguét. Situât a la Serra de
Vora-Vall.
735.
EL BARRANO DE
NAES:denàes.
Situât a la Partida del Peiró.
736.
EL BARRANQUET DEL NINYO:
delninyo. Situât a la Plana.
737.
EL BARRANO DE QUIMENO
:dequiméno. Situât a la partida de
la Font d'en Fonoll.
738.
EL BARRANO D'ORIENT:
dàurient. Situât a Vora-Vall.
739.
EL BARRANO DEL PEPO:
delpèpo. Situât als Barrancs de Puig
Cavalier i es un braç del barrane de la Solsida.
740.
EL BARRANO DE LA PERA
jOANA:delapèraejuànœ.
Situât a la
partida del mateix nom.
79
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...204
Powered by FlippingBook