Toponimia de Gandesa - page 82

741.
EL BARRANO DE PATARRATA:
depataerràtae. Situât als Barrancs
de Puig Cavalier.
742.
EL BARRANO DE LA PEDRERA:
delapédrérae. Situât a la partida
del nom.
743.
EL BARRANQUET DE PÀNDOLS:
depàndols. Situât entre els mas-
sissos sud i nord i fa cap al començament de la Vali del Frare.
744.
EL BARRANO DEL PEIRÓ:
delpéiró. Situât a la partida del nom.
745.
EL BARRANO DEL PONT DE
coRBERA:
delpôndecorbérœ. Situât
entre la Petja de Cavalls i la Mola d'Irto.
746.
EL BARRANO DEL
po:delpó. Situât a la Guardiola.
747.
EL BARRANO DEL PESOLER:
delpesoléro. Situât al Mas d'en
Grau.
748.
EL BARRANO DE LA PETJA:
delapétjœ. Situât a l'indret del nom.
749.
EL BARRANO DE
PELLOT:depellót.
Situât a la Coma d'en Pou.
750.
EL BARRANO DEL PI GROS
: delpigròs. Situât al Mas de Redo.
751.
EL BARRANO DE RABASSA:
derabàssae. Situât a la Guardiola.
752.
EL BARRANO D'EN RAFART:
nom prétérit trobat al LI. de C. M.
del R. P. de G. d'Onofre Català i segons esmenta situât a la partida
de la Carruba.
753. EL REGALL:loregàll. Discorre del Pou Nou a la Font Velia.
754.
EL BARRANO DE
REDO:derédó.
Situât a la Cendrosa i és un
braç del riu de la Canaleta. «Poesies Populars Gandesanes», de Joaquim
Serres, pàg. 9, diu: «Si vaig a caçar algun dia cap al Barrane de
Redo...».
755.
EL BARRANO DEL
REGAT:delrégàt.
Situât a la partida del nom.
756.
EL BARRANO DEL ROURE:
delròure. Parteix els termes de Gan-
desa i Vilalba quan s'uneix amb el Barrane del Xollat. Situât a la par-
tida del nom.
757.
LA SÈQUIA
MARE:lasèquisemare.
Situada al riù de la Font
de l'Aubà, que en temps passats estava canalitzat per a regar els horts.
L. del R. P. de G. L. de C., pàg. 14, diu: «...posseix enlo terme ala
partida de la Orta la quai Orta afronte ab Pau Pradell y ab Joan Jornet
y ab la Sequia Comunal de la Orta...».
758.
EL BARRANO DE LA
soLsiDA: delasòlsidae. Situât als Barrancs
de Puig Cavalier.
759.
EL BARRANO DE LA SERRA DEL TOSSAL:
delasèrraedeltôssàl. Si-
tuât a la partida del nom.
760.
EL BARRANO DE LA SERRA DEL CALAR:
delcalà. Situât a la
partida del nom.
761.
EL BARRANO DE SANTA BÀRBARA:
desàntasbàrbara. Situât a
la partida del nom.
762.
EL BARRANC DEL SEGALL:
delségàll. Situât a la Guardiola.
763.
EL BARRANC DE LA SERRA D'ARNAL:
darnàl. Situât a la Serra
de Vora-Vall.
80
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...204
Powered by FlippingBook