Toponimia de Gandesa - page 85

CURSOS D'AIGUA: RIUS I VALLS
774.
EL RIU DE LA CANALETA:
loríudelacaiialétae. Neix a la Guar-
diola i fa cap al Riu Canaletes, davant de Bot. Tret del llibre «Notes
d'Historia de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 211, diu:
«...a la font de la canaleta...».
775.
EL RIU CANALETES:
canaletes. Conegut també pels gandesans
per Riu de la Fontcalda. Neix al port d'Horta i deixa les seves aigües
a l'Ebre prop de Benifallet. Tret del llibre «Notes d'História de Gan-
desa», del Dr. Joan Bta. Manya, a la pág. 373, diu: «...el dugueren al
riu de la Fontcalda...».
776.
LA VALL DE L'ABELLER:
labálldelabéllé. Neix al Puig de 1'Ali-
ga, passa pels Garidells del nom de la vall i fa cap a la Vall de la Coma
d'en Pou, i aquesta, a la vegada, al Riu de la Font de l'Aubá.
777.
LA VALL DE LA COMA D'EN RELLA:
delacómaedánréllae. Neix
a la partida del nom, a la serra, i fa cap a la partida Pantano al riu
de la Font de l'Aubá.
778.
LA VALL DE
coLL:decoll. Neix a la Pera Joana i fa cap a
Vora-Vall tot unint-se amb el Barranc de l'Inquisidor.
779.
LA VALL DE L'ESPINAL:
delaspinál. Baixa de Puig Cavaller i
fa cap al Riu de la Canaleta al terme de Bot.
780.
LA VALL DE LES CURREBES:
delecurrébes. Topónim pretérit.
Es la que fa cap al Riu de la Font de l'Aubá passant per la Coma d'en
Bonet i el Mas de Font. Neix on s'uneix el Barranc del Junco, el Ba-
rranc de la Serra del Tossal i el Barranc de la Costa de Sarió.
781.
LA VALL D'EN CUBERA:
dáiicubéras. Forma pretérita solament
recordada peí veí principal de la, partida. Fa cap al Barranc del Junco.
782.
EL RIU DE LA FONT DE L'AUBA:
delafóndelaubá. Comenta a
la Serra de l'Empalme, passa per la Font de l'Aubá, la Font Ballesta-
na, el Coll de Batea, l'Argilar, el Pontarró, la Coma d'en Bonet i el
Pantano. Fa cap directament a l'Ebre al terme de Mora. Es també
conegut per la Vall Major i la Séquia Mare (consulteu, si us plau, el
topónim
757).
La toponimia oficial li dona el nom de Riu Sec sense
83
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...204
Powered by FlippingBook