Toponimia de Gandesa - page 87

INDRETS DEL TERME SINGULARITZATS
790.
L'AGRER DE
cucALA
:lagrédecucàlae.
Situat a la Serra del
Llarg. El mot agrer solament és emprat pels cagadors i boletaires per
a determinar l'indret on hom hi troba espècies cinegètiques o de bolets.
791.
L'AGRER D'ARNAL:
darnàl. Situat a la Serra de Vora-Vall.
792.
L'AGRER DEL
«TANDERO»:deltandéro.
Situat a la Serra de
Simeó.
793.
L'AGRER DE LA PEDRERA:
delapédrérae. Situat a la Pedrera
de la Roja.
794.
L'AGRER DE
CASOL:deeasòl.
Situat a la Pedrera del mateix nom.
795.
LA BAIXADETA DEL
«MUERO»:labaixadétaedelmijéro. Situada
al carni de les Puntes.
796.
EL CALVARI:
localbari. Situat al Perdigó. Treiem del Llibre
de R. P. de G., d'Onofre Català, foli 108, el següent: «...per la funda-
ción de una processo a la Capella del Calvari de la present vila...» i
del mateix llibre, al foli 127: «... dia 2 del mes de Mars del añ 1433
se feu la fundasio de una prosesso pera la Ermita del Calvari.:.». Del
llibre «Fontcalda» del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 59, diu: «... l'ani-
ma de l'empresa fou... Mn. Antoni Soler... dirigint la construcció de
dues esglésies... a la Mola d'Irto... i al Coli del Calvari...».
797.
LA CANALETA:
lacanélétae. Situada a la Guardiola i ha donat
nom al riu que pasa per l'indret (consulteu, si us plau, el topónim 774) .
798.
EL CAVALLET:
locaballét. Situat al Coli de la Cometa.
799.
LA CASETA DELS MOROS:
lacasétasdelsmòros. Situada a la Costa
del Molí. Es tracta d'un reducte fortificat que, situat al costat del riu
Canaletes, resguardaría ais habitants del lloc de les incursions dels
àrabs que, expulsats de llurs terres i refugiats ais Ports de Beseit, in-
cordiaven freqüentment els que vivien al costat dels rius Algars i
Canaletes. Segles mes tard, el senyor feudal del lloc feia pagar «el
pontatge» per deixar passar per la senda que marxa pel costat del riu
i que per raons topogràfiques és obligat el pas pel costat de la torre.
El coco Baptista de Cota —del que vaig rebre la informació— em
85
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...204
Powered by FlippingBook