Toponimia de Gandesa - page 89

818.
LA COSTA DE
NOLLA:denóllae.
Situada al
ca rni
de la Guardiola.
819.
LA COSTA DE LINDA:
delindae.
S i t u a da
al carni de la Guardiola.
820.
LA COSTA DE PUNTAL:
depuntàl. Situada al carni de la Guar-
diola.
821.
LA COSTA DE SANT SALVADOR:
desànsalbadó. Situada al carni
de la Guardiola. Del llibre de «Notes d'Història de Gandesa», de Joan
Bta. Manyà, a la pàg. 377, diu: «...els milicians baixaren la costa de
Sant Salvador...».
822.
LA COSTA DEL «TOLEDANO»
: deltolédàno. Situada al carni de
la Guardiola.
823.
LA COSTA DE
MONPOU:demunpóu.
Situada a la Guardiola.
824.
LA COSTA DEL SEGALL:
delségàll. Situada al carni del Comò
de la Guardiola.
825.
LA COSTA DEL CARRO:
delcàrro. Situada al caini de la Serra
del Toto.
826.
LA COSTA DE CAMISÓ:
decamisón. Situada al carni de la Font
de l'Aubà.
827.
LA COSTA DE LES PUNTES:
delespúntes. Situada ais camins de
les Puntes i del Tossal al seu pas per les Puntes.
828.
LA COSTA DE LA CREU:
delacréu. Situada al carni de la Creu.
829.
LA COSTA DEL CORRAL D'EN CLARET:
delcórràldànclarét. Situa-
da al carni de la Creu.
830.
LA CREU DE LA
SABOGA
:
lacréudelasabógae. Del llibre de «Notes
d'Història de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, treiem de la pàg. 269,
el següent:
«LA CREU DE LA SABOGA.
A uns quatre quilòmetres de la
població de Gandesa, dalt de la Serra, pel carni de Batea, s'aliava una
creu de pedra, avui aterrada...Cal distingir les restes de la creu de la
saboga de les d'un peiró votiu a la Mare de Déu de la Fontcalda erigit
pòsteriorment en el segle xviu, per un tal Fontanet a una distància
de la creu com d'un tir de pedra...».
831. EL cuc DEL MOLI:locúcdelmolí. Situat a la Costa del Moli.
Era una espècie de pou que feia moure el moli de farina situat al
costat del riu Canaletes.
832.
«L'EMPALME»:
lampàlme. Bifurcació de carreteres: la N-420
que marxa per Alcanyis i la C-49 que discorre per Casp. Aquest en-
clau ha donat nom a la partida que l'envolta.
833. L'EMPEDRAT:lampédràt. Situat al carni de la Fontcalda.
834.
LA FONTCALDA:
lafuncàldae. Ermita (i balneari) que rep les
peregrinacions anuals de Prat del Comte i de Gandesa. Està situada
al costat del riu Canaletes, entre les Serres de la Mola de la Fusta i
el Crestall, al replà final de la Costa de la Fontcalda. Del llibre de
Baptismes de l'any 1643, hi treiem: «...hermita de nta. Senyora dela
FontCalda... Onofre Catala —Rector de la villa de Gandesa, fas fe del
sobredit...». I de «La Fontcalda», del Dr. J. B. Manyà, a la pàg. 45,
87
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...204
Powered by FlippingBook