Toponimia de Gandesa - page 90

diu: «...no hi cap fill de Gandesa que digui "De Font-calda", sinó "De
la Fontcalda" amb l'article...».
835.
LA FONTETA:
lafóntétas. Situada al costat de la carretera de
València, a la partida de la Teuleria a l'indret on s'uneixen els Ba-
rancs del Mas d'en Torner i del Peiró. Per la seva situació, aigua fresca
i ombres d'arbres es indret conegut per grans i petits per a fer-hi be-
renades. També té dos pous que abasteixen, en part, les necessitats
d'aigües potables de la Ciutat.
836.
LES FAIXES DE
PARRUsco
:deparrúsco.
Situades a la Coma d'en
Bonet.
837.
LA FAIXA VEDADA:
lafàixœbédàdœ. Indret situât a l'extrem
nord de Pàndols. Es una gran plana, actualment de pinar, que acaba
al mateix cingle de la Faixa Vedada. Per sota hi passa el Camí de la
Fontcalda i fou necessari vedar-ho per al bestiar per tal d'evitar que
no caiguessin pedres al camí.
838.
EL FAIXÓ DE
POSSINO:lofaixódepóssíno.
Situât entre el Barran-
quet de Pàndols i la Faixa Vedada. Del llibre de Capbreus 1632 del
R. P. de G., hi treiem el cognom en qüestió, que era molt freqüent i
avui desaparegut i només conservât a l'indret esmentat, que diu:
«...Freb Posino pages de Gandesa se obliga a pagar al Clero...».
839.
EL FAIXÓ DEL
BALSEM:delbàlsem.
Situât a l'Obaga de la Font
del Canteret.
840.
ELS FAixoNs DE LA FONT DEL CANTERET:
losfaixónsdelafondel-
cantérét. Situats a l'indret del mateix nom.
841.
LA GLORIETA DE LA FONTCALDA:
lagloriétœdelafuncàldœ. Si-
tuada al final del passeig sobre els estrets de baix. «La Fontcalda»,
del Dr. J. B. Manyà, pàg. 91, diu: «...va caure de dalt de la roca de
la savina amb l'escopeta al coll, fins al pía de la glorieta...».
842.
EL MOLÍ DE LA COSTA DEL
MOLI:lomolídelacostaedelmólí. Si-
tuât a l'indret del nom.
843.
EL MOLÍ DE
LIORI:dellôri.
Situât al fons de la Vails del Frare,
al costat del riu Canaletes. Ben prop de la Font de la Teula hom pot
apreciar la canal feta sobre la roca per abastir el molí en qüestió.
844.
EL PILÓ DE Pu iG CAVALLER:
lopilódepútxcaballé. Situât dalt
de,la Mola del mateix nom i construit per l'Institut Geogràfïc i Ca-
dastral.
845.
ELS REFUGis DE LES PUNTES:
delespúntes. Situats a la partida
del mateix nom.
846.
ELS REFUGis DE LA
BÓBILA:losrefúgisdelabóbilae.
Situats al
costat de la carretera d'Aragó i a l'indret del mateix nom. Foren cons-
truits durant la guerra civil per guardar la població ciyil dels bom-
bardeigs de l'aviació.
847.
ELS REFUGis DE LA FONT DE DALT:
delafóndedál. Situats al
camí del Coll de la Font ben prop de la Font de Dalt.
88
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...204
Powered by FlippingBook