Toponimia de Gandesa - page 91

848.
LA TEULERIA DE TOMASET:
detómasét. Situada a la Fonteta, a
la finca del nom.
849.
LA TEULERIA DE FANRIGO:
defanrrigo. Situada a la Fonteta a
la finca del nom.
850.
LA TARQUINERA DE LA BASSA:
latarquinéraedelabássae. Situada
entre el pont de la Font Vella i la bassa d'en Gaire, entre el Regall i
el camí. Es el lloc on s'hi depositava el tarquim de la bassa.
851.
LA TORRE DEL COLL DEL
MORO
:latórredelcólldelmóro.
Situada
a la partida del Calar al costat de la carretera d'Aragó. Es tracta d'un
«oppidium» en període d'excavació. Els materials més joves apareguts
pertanyen a l'época de l'emperador roma Trajano.
852.
LA «VENTA» DE XERINA:
detxérinaj. Situada a la carretera de
Valencia. Coneguda també per venta de Naes. R. S. C., 249 a nom
d'Antoni Saún Velilla. Al llibre «Notes d'História de Gandesa» a la
pág. 372, diu: «...vaig passar la darrera nit a venta de Naes...».
853.
LA «VENTA» DEL FUSELLER:
labéntasdelfuséllé. Situada a la
carretera de Valencia.
854.
LA «VENTA» DEL BOTERET:
delbótérét. Situada a la carretera
de Valencia.
855.
LA «VENTA» DEL
COLOMER:delcolómé.
Situada a la carretera
de Valencia.
856.
LA «VENTA» DE LA
FAM:delafám.
Situada a la carretera
d'Aragó.
857.
LA «VENTA» DE LA CABRERA:
delacabrérae. Situada a la carre-
tera de Catalunya.
858.
LA «VENTA» DE CUNLLARG:
decunllárc. Situada a la carretera
de Catalunya.
859.
LA «VENTA» DE XAVALÍ:
detxabali. Situada al camí Vell de
Caseres.
860.
LA CREU
coBERTA:lacréucubértBe.
Situada a la carretera de
Vilalba dins del recinte urbá. Treiem del llibre de Capbreus de l'any
1632, a la pág. 87 (revers), el següent: «...lo segon dia de pascua al
portal de Corbera a una Creu de quart va la proveso ala Creu Cu-
berta...».
861.
LA CREU TRENCADA:
tréncádae. Situada a la partida del mateix
nom.
862.
LA CREU DE QUART:
topónim pretérit (consultem la nota del
860: La Creu Cuberta).
863.
LA SANTA BARBARA:
lasántaebárberae. Petit monument desa-
paregut a la partida del mateix nom. Estava situat al Coll de Bertolo.
Segons conta la tradició, fou edificada per a que la patrona deis trons
i deis llamps intercedís a la zona esmentada que estava molt perjudi-
cada per la pedra.
864.
SANT
MARC:sánmárc.
Situat al bell mig de la plana de la
89
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...204
Powered by FlippingBook