Toponimia de Gandesa - page 92

Mola d'Irto. Fou construít a les darreries del segle xvn i des de llavors
fou lloc de peregrinatge deis vei'ns de Gandesa i de Corbera. Malgrat
estar destru'it per causa deis bombardeigs de l'aviació durant la Batalla
de l'Ebre, els de Corbera segueixen anant de peregrinació tots els anys
el dia de Sant Marc. Del llibre de Testaments del R. P. de G. el dia 6
octubre de 1812, diu: «...Dexo dos misas resads fundadas, una a la
Virgen de la Fontcalda y la otra a Sant Marcos...».
865.
LA SEQUÍA DE LA COSTA DEL MOLÍ:
laséquiasdelacóstasdelmólí.
Situada parallela al riu Canaletes. Tenia la presa davall del toll de la
Peixera i abastia al Molí de Fariña de la Costa del Molí.
866.
LA SEQUÍA DEL MOLÍ DE
NAVARRO:denabárro.
Situada parallela
al riu Canaletes. Tenia la presa davant de la Font de la Teula i abastia
el molí del mateix nom, conegut pels mes antics per Molí de Liori
(consulteu, si us plau, el topónim 843).
867.
«EL PICO DE LA
MUERTE»:lopícdelamuérte.
Situat a la Serra
del Pebrer davall del Puig de l'Áliga. El nom li fou donat pels combats
ferotges que mantingueren a l'indret les tropes republicanes i les na-
cionals durant la contraofensiva republicana de l'Ebre l'any 1938.
868.
LA PEDRERA DE
SERRETES:lapedrérsedesérrétes.
Situada a la
partida de la Pedrera. Ha donat nom a la partida que l'envolta per
haver-hi tret part de la pedra per a construir l'església parroquial.
869.
LA PEDRERA DEL «TOLEDÁ»:
deltoledano. Situada a la partida
de la Cendrosa.
870.
LA PEDRERA DE RODO:
derédó. Situada a la partida de la Cen-
drosa, al Mas de Rodó.
871.
LES PEDRERES DEL COLL DEL MORO:
lespedréresdelcólldelmóro.
Situades prop de l'indret esmentat a la Serra de l'Empalme.
872.
LA PEDRERA DE LA ROSA DE
FULLES:delarósaedefúlles.
Situada
al Corral d'en Claret.
873.
LA PEDRERA DE TOMASET:
detómasét. Situada a la partida del
Mas de Font.
874.
LA PEDRERA DE LA COSTA DE SARIÓ:
delacóstaedesarió. Situada
a la partida del nom.
875.
LA PEDRERA DEL GRAU:
delgráu. Situada a la partida del ma-
teix nom.
876.
LA PEDRERA DE LA CARRUBA:
delacarrúbae. Situada a la partida
del nom.
877.
LA PEDRERA DE L'INQUISIDOR:
delanquisídó. Situada a la par-
tida del Grau.
878.
LA PEDRERA DEL FRARET:
delflarét. Situada a la partida de la
Cendrosa.
879.
LA PEDRERA DE L'ESCOLA:
delascólá. Situada a la partida de
la Coma d'en Bonet.
90
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...204
Powered by FlippingBook