Toponimia de Gandesa - page 93

880.
LA PEDRERA DE
FRisAC: defrisàc. Situada a la partida deis Gi-
ronesos.
881.
EL PLA DE LA CREU DE LA SABOGA:
loplàdelacréudelasabògae.
Situat a la Serra de Sunyer. Del llibre de «Notes d'Història de Gan-
desa», del Dr. Joan Bta. Manyà, a les pàgs. 161 i 162, diu: «...goiosos
els carlistes apostaren un fort contingent al pia de la Creu de la Sa-
boga per on havia d'entrar Nogueras a Gandesa...».
882.
EL PILÓ DE SANT
A
NTONI:
lopilódesàntantòni. Situat a la par-
tida del Mas de Font i desaparegut per causa de les reformes que sofrí
la carretera de Vilalba fa uns 40 anys.
883.
EL PEIRÓ DELS
xiPREsos:lopéiródelsxiprésos. Situat al costat
del carni de la Fontcalda, ha donat nom a la partida. Del llibre del
R. P. de V. de C. de l'any 1564, foli tretzè després del numerat per 93,
diu: «... It. tros de tra gampa e vinya al peyro...». Noteu, si us plau,
que, quan la gent parla de la partida Peiró pronuncia
périó
però quan
parla del
peiró
votiu a la Mare de Déu, pronùncia
péiró.
884.
EL PEIRÓ DEL SANTET:
delsantét. Situat al Cap de la Costa
d'un Hoc on es domina la Fontcalda i el Coli d'en Cañar. El llibre
«Notes d'Història de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, a la
pàg. 269, diu: «...un peiró votiu a la Mare de Déu de la Fontcalda
(com el de la font de dalt i el del cap de la costa...».
885.
EL PEIRÓ DE LA FONT DE DALT:
delafòndedàl. Situat a la pla-
ceta sobre mateix de la font.
886.
EL PEIRÓ DE LA CREU DE LA SABOGA:
delacréudelasabògae.
Si-
tuat al costat del Carni a mà esquerra en direcció a Batea a una quin-
zena de metres de la Creu. Al llibre «Notes d'Història de Gandesa»,
pàg. 269 (nota), diu: «...Cal distingir les restes de la creu de la saboga
d'un peiró votiu a la Mare de Déu de la Fontcalda...erigit... en el
segle
XVIII,
per un tal Fontanet a una distància de la creu com d'un
tir de pedra...».
887.
EL PONT DE LA FONT
vELLA:lopòndelafònbélla.
Primer pont
de la carretera d'Aragó i situat a l'extrem del casc urbà. El nom es
deu a la Font Velia, situada a una trentena de metres del pont.
888.
EL PONT DE
«CANTABIÉN»:decàntaebién.
Situat a la carre-
tera de Catalunya al Messerol del mateix nom. Conegut també per
Primer Pont.
889.
EL PONTET DE BOTIFARRA:
debutifàrrae. Situat a la carretera
de Catalunya al Messerol del mateix nom.
890.
EL PONT D'ALTÀLIA.
Situat a la carretera de Catalunya i co-
negut també per Segon Pont.
891.
EL PONT DE
coRBERA:decorbéree. Situat a la carretera de Va-
lència al final del Barrane de Corbera.
892.
EL PONT DE SERRATE:
desérràte. Situat a la carretera d'Aragó.
91
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...204
Powered by FlippingBook