Toponimia de Gandesa - page 95

CAMINS I SENDES
899.
LA SENDA DELS BARRANOS:
laséndœdelsbarràncs. Comença ai
Carni Fondo de Perdigó i continua fins la Font de l'Heura i Puig Ca-
valier per agafar les sendes dels corresponents Barrancs.
900.
EL CAMÎ D'EN BORRELL:
lccamidànbórréll. Es l'accès a la Coma
d'en Bonet per ais veïns de Corbera. En alguns trams parteix els ter-
mes de Gandesa i Corbera. Comença davant de la, fábrica de Cortiella
de Corbera i segueix la carrerada fins al cap de la Costa de Sarió i la
Vali de Canyelles.
901.
EL CAMÎ DE LA CREU DE LA SABOGA:
delacréudelasabôgœ. Co-
mença al Coli de Batea de Dalmau, a la carretera d'Aragó. Conegut
també per carni de Batea. Tret del LI. de Defuncions del R. P. de Gan-
desa del dia 27 de Juliol de 1642: «...Francisco N. Esclau quin enla
villa de Vinaros, de offici Michalet mori de una escopetada enlo terme
de Gandesa carni de Bathea...Jo Onofre Catala. Bor...».
902.
EL CAMÎ DE LA CANALETA:
delacanalétae. Conegut també per
carni de Bot i Horta. Comença al Collet de Sant Salvador i fa cap a
Bot passant per l'indret conegut per la Canaleta. Tret del llibre de
Defuncions, del R. P. de G.: «...un francés vinander que mataren enlo
carni de Bot... a 1 de Juny 1643...Jo Dr. Onofre Catala Bor.»; i del
llibre de «Notes d'Història de Gandesa, del Dr. Joan Bta. Manyà, a
la pàg. 367, diu: «...Després vingué l'assassinat de Jaques, l'esposa
del qual havien apressat els felicianos pel carni d'Orta a Gandesa...».
903.
EL CAMI DEL CALVARI:
delcalbàri. Comença al Carni de la
Guardiola i només serveix d'accès a l'indret.
904.
EL CAMÎ DEL
coLL
D'ALSINA:
delcòlldalsinse. Comença a la
carretera d'Aragó al Coli de Batea de Dalmau.
905.
EL CAMÎ DE LA CARRUBA:
delacarrùbœ. Comença a la carre-
tera de València a la Teuleria i discorre fins els termes de Corbera,
el Pinell, Benisanet i Miravet.
906.
EL CAMÎ DE LA COMETA:
delacómétae. Comença davant de la
bòbila a la carretera d'Aragó.
93
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...204
Powered by FlippingBook