Toponimia de Gandesa - page 96

907.
EL CAMI DEL COLL DE LA FONT:
decòlldelafòn. Comenga a la
Font de Dalt i discorre fins ais mateixos dipòsits d'abastiment d'aigües
a la Ciutat. Abans de la construcció d'aquests dipòsits el carni conti-
nuava fins la carretera de Tortosa i la Senda del Puig de l'Àliga. Al
Llibre de T. del R. P. de G., a la pàg. 52, diu: «...a mes lo perdigo que
afronte ab lo carni del Coli de la font...».
908.
EL CAMI DEL CALAR:
delcalà. Comenga a la carretera de Bot
i, passant per la Cendrosa, fa cap a la partida del nom.
909.
EL CAMÍ DE LA CENDROSA:
delaséndrósae. Comenga a la carre-
tera de Bot davant del Camí d'accés a l'Olivar.
910.
LA SENDA DE LES CADOLLES:
laséndasdelescadólles. Comenga
al Coli de la Font i, passant per la Roca Cauba, fa cap a la partida
del nom.
911.
EL CAMÍ DEL COLLET:
delcóllét. Comenga a la carretera de
Vilalba al costat del Carni del Cementiri.
912.
EL CAMÍ DE LA COMA D'EN
POu:delacómasdanpóu. Comenga
a la carretera de Catalunya davant del camp de fútbol. També es co-
neix per aquest nom el camí que discorre des del Pouet de la Plana
fins el de la Plana Carnissera.
913.
EL CAMÍ DEL CEMENTIRI:
delcéméntèri. Conegut també per
camí de Corbera. Comenga juntament amb el camí del Collet a la
carretera de Vilalba i discorre fins l'indret del nom i l'Abellar. Al lli-
bre «Notes d'Història de Gandesa», a la pàg. 304, diu: «...al costat del
fossar veli del camí de Corbera...partida campestre deis messerols...».
914.
EL CAMÍ DE LA CREU TRENCADA:
delacréutréncàdas. Discorre
des de la carretera d'Aragó a la de Bot tot travessant la partida del
nom.
915.
EL CAMÍ DEL CASTELL NOU:
delcastéllnóu. Comenga a la carre-
tera de Vilalba i, passant per la partida de la Santa Bàrbara, fa cap a
la partida del nom.
916.
LA SENDA DE LA COSTA DEL MOLÍ:
delacóstaedelmolí. Comenga
molt prop del cap de la Costa i discorre fins el riu Canaletes paral-leí a
la Mola de la Fusta.
917.
EL CAMÍ DEL CORRAL D'EN CLARET:
delcórràldànclarét. Co-
menga al camí de la Creu de la Saboga davant de l'hort de Rodó.
918.
EL CAMÍ DE LA CAPELLETA:
delacapéllétae. Comenga a la costa
del Calvari al camí de la Guardiola.
919.
EL CAMI DEL COMÚ:
delcomú. Comenga a la Basseta del Se-
gali, passa per una zona de la Guardiola i fa cap al Comú.
920.
EL CAMÍ DE LA COVA D'EN GUARD:
delacòbaedanguàrt. Comen-
ga al carni del Coll de la Font i fa cap a la cova del mateix nom.
921.
EL CAMÍ DE CORBERA:
decorbérae. Surt de Corbera de la Font
i discorre pels Gironesos. Ais Garidells parteix els termes de Corbera i
Gandesa. Pel carni de Miravet, als Garidells del Cabrero, puja per
94
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...204
Powered by FlippingBook