Toponimia de Gandesa - page 99

932.
EL CAMÌ DEL MAS DE CAVALLER:
decaballé. Comenga a la
Serra de l'Empalme, al carni de la Pera Ioana, i continua al terme de
Batea al mas del mateix nom.
933.
EL CAMÌ DEL MAS DE RIELLO
:deriéllo. Comenga a la carretera
de Bot i, passant pel mas de Rodò, fa cap a l'indret del nom. Per alguns
llocs, el carni parteix els termes de Gandesa i Bot.
934.
EL CAMÌ DEL MAS DEL
PO:
delmasdelpó. Comenga al carni de
la Creu de la Saboga, al maset del Galera, i fa cap a la partida del nom
i a la Font de l'Aubà.
935.
EL CAMÌ DEL MAS D'EN GRAU:
dàngràu. Comenga a la carre-
tera de Vilalba a pocs metres del pont de Navarro i discorre per la
partida del Domenge, Mas de Font i Mas d'en Grau.
936.
LA SENDA DEL MAS DE MIQUEL:
demiquèl. Comenga a la sen-
da de la Costa del Moli i fa cap al mas del mateix nom i a les Fon-
tanelles.
937.
LA SENDA DE LA MOLA D'IRTO:
delamòlaedirto. Comenga al
carni de Corbera, al Barrane del Pont de Corbera des de la Carruba,
i fa cap a la Mola per l'unic pujador que existeix.
938.
EL CAMÌ DEL MAS DE VIDAL:
debidàl. Comenga al carni Veli
de Caseres, a l'hort de les Esquiroles, i continua fins la partida del
mateix nom.
939.
LA SENDA DE MIRAVET:
demiràbét. Comenga a la Plana i pu-
jant a l'obaga de la Serra del Pebrer, continua fins la Carruba i la Sal-
vatemi per agafar la senda que discorre per l'Obaga de Cavalls i fer
cap a Miravet (Consulteu el topònim segiient).
940.
LA SENDA DEL PUIG DE L'ALIGA:
delputxdelàligae. Comenga a
la carretera de València, al Coli del Ninyo, i fa cap al Puig del mateix
nom i a la senda de Miravet. Tret del R. P. de V. del llibre de T. de
l'any 1606 al 1747, al foli 3, diu: «...aquella heretat...a la partida deles
forques dela plana la qual afronta al carni de miravet...y ab lo carni
del puig del aguila...».
941.
EL CAMÌ DE LA PLANA:
delaplànae. Comenga al Povet de la
Plana travessant la partida del seu nom. Noteu, si us plau, que la
nota del topònim anterior parla d'aquest carni però amb el nom de
carni del Puig de l'Àguila o de l'Aliga.
942.
EL CAMÌ DE LA MALLOLA:
delamallòlse. Comenga a la carre-
tera de Bot i discorre per les finques que integren la partida.
943.
EL CAMÌ DEL MAS DE XALAMERA:
detxalaméras. Comenga al
Carni de les Puntes abans d'arribar a la bassa de Marti i fa cap al mas
del mateix nom.
944.
EL CAMÌ DEL MAS DEL COSTURER:
delcòsturé. Comenga a la
carretera de Vilalba davant de la Basseta de Sants i fa cap al mas del
mateix nom.
945.
EL CAMÌ DEL MAS D'EN SUNYER:
dànsunyé. Comenga a la
97
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...204
Powered by FlippingBook