Treballs I - page 13

FONTS D'INFORMACIÓ
Aquest recull es va iniciar el 1973 amb el guiatge de Ramon Amigó
Anglès. Es van cercar els topònims del terme, tasca acomplida amb
l'ajut dels informadors que detallem seguidament, i ais quals cal agrair
la col-laboració: Enric Bellart Huguet, gendre de Ca l'Hereuet, de
73 anys, pagès, sense lletra, nat fora del terme però habitant a la
Canonja des de jovenet; Josep Llombart de Cal Baleti, de 79 anys,
pagès, canongí; Maria Roig Balcells de Ca l'Hereuet, de 68 anys, nas-
cuda a la Canonja, amb lletra. Ens cal també esmentar, per les re-
ferències toponímiques que ens han subministrat: Josep Guinovart
Esteve, de Cal Boter, de 70 anys, pagès; Josep Canadell, de Cal Va-
lentinet, de 77 anys, pagès; Josep Veciana Papiol, de Cals Perduts,
de 79 anys, pagès; Antonia Salla Boldú, esposa de l'anterior, de
78 anys, que no és del poblé però hi viu des que tenia un any; Josep
Xatruc Vidal, de Cal Xatruc, de 85 anys, pagès; Remei Ferrer Coll,
filia del Serenet, de 77 anys; Pau Quer Maduell, dit el Pau Tiano,
de 78 anys, pagès; Eduard Girona, minador, que és de la Selva però
ja fa 30 anys que exerceix el seu ofici a la Canonja; Josep Maria Vi-
lanova Mateu, de Cal Senent, és d'Alcanar, fa 40 anys que viu a la
Canonja; Josep Miquel Salvado, pagès, de 73 anys, de Ca Quimera;
Antonia Solé Degollada, de 69 anys, de Cal Petó; Francese Fortuny
Veciana, de 73 anys, de Cal Cisquet de la máquina, és granger; Josepa
Solé Guillemat, de 63 anys, de Cal Leandre; Joan Bové Rull, de 64
anys, fill del Petitó de la Canonja; a més d'un pastor que no m'ha
volgut donar el nom ni tampoc que el cités.
Cal agrair també al Dr. Joan Coromines les observacions i correc-
cions que m'han ajudat a millorar el treball.
Les fonts d'informació documentáis són escasses de cara a fornir
aquest treball, per una banda (potser la més densa ha estat el
Libro
de Apeo
del 1892), i no massa velles, per l'altra. Hem de confessar
la impossibilitat de consultar l'Arxiu Capitular de Tarragona, on
11
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20-21,22,23,24,...242
Powered by FlippingBook