Treballs I - page 14

creiem possible de trobar fonts de temps mes reculais que les utilit-
zades, les quais ajudarien a datar amb una altra cronologia els topò-
nims del terme. També hem examinât, a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarra-
gona, la documentario provinent de la parròquia de la Canonja que
hi ha estât dipositada. Uns documents parroquials han romàs al poble,
també els citem malgrat llur modesta aportació. Altres dades les hem
trobades a l'Arxiu Municipal de Tarragona i a l'Arxiu de Protocols
de Tarragona; en aquest darrer s'han extret tot destriant els manuals
notarials de la ciutat de Tarragona. A l'antic terme de la Boella hem
consultât uns lligalls amb documents relatius al territori, d'époques
no gaire endarrerides i no massa abundosos en contingut toponimie.
Regraciem als propietaris les atencions que ens han dispensât, aixi
com a tots els arxivers encarregats dels arxius citats.
El mapa que s'inclou, dissenyat per l'autor, ha estât dibuixat pel
Sr. Andrés Ruiz Vera.
Hem de tenir en compte que molts noms i realitats que s'afirmen
com actuals en el moment de la redacció definitiva del present recull
són ja ara, en publicar-se, realitats historiques. Han transcorregut
gairebé 5 anys i es temps mes que suficient perquè, en una zona de
fort expandiment industriai, hi hagi hagut un trasbalsament ràpid
d'habitatge.
ÍNDEX D'ABREVIATURES
AB
AHA
AMC
AMT
APC
APT
Arxiu de la Boella.
Arxiu Historie Arxidiocesà de Tarragona
Arxiu Municipal de la Canonja
Arxiu Municipal de Tarragona
Arxiu Parroquial de la Canonja
Arxiu de Protocols de Tarragona
12
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20-21,22,23,24,25,...242
Powered by FlippingBook