Treballs I - page 24

garrofers i 5 d'erms. D'alesliores en^à, pel motiu apuntat abans, hi
ha hagut un gran trasbalsament per la minvada forta del sector pri-
mari, seqüela de tota industrialització, que ha fet romandre les dis-
ponibilitats agrícoles al N i NW del poblé. El percentatge de l'espai
conreat ha davallat al 34 %, reculada progressiva en el futur. La im-
portancia de les espècies segueix, si fa, no fa, el mateix ordre que
el 1892, malgrat la pèrdua assenyalada que ha estat, per tant, equi-
tativa, tret dels garrofers.
5.
Antigons, els
alzantigóns
És terra de seca plantada d'olivers. Pel cantó de ponent la voreja
la Riera de la Boella, tot separant-la de la partida del mateix nom,
antic terme, i del de Reus. El carni que pren la denominado d'aquesta
partida un bon tros fa de limit per la banda de llevant amb el terme
de Reus, just on acaba la mateixa partida. Podria esser aquest topò-
nim una corrupció d'Artigons. «...in partita dieta del Antigó terminata
ab oriente partim cum itinere per quod itur de villa Salodo in dicto
loco de la Canonja a meridia et ab occidente cum itinere per quod
itur de dicto loco de la Canonja in manso dicto de la Boella...» (<
Cen-
sáis,
22-2-1722). «...partida dicha de la Antigo» (
Cadastre,
n.° 62 i
passim) Aquesta font la mesurava en 41 jornals i mig. «Partida dels
Antigons»
(Apeo,
24). Dins la partida de referència no hi ha cap mas,
ni recorden els pagesos vells haver-n'hi vist mai cap. Un dels infor-
madors diu que es donava el nom de Ontigons (alzóntigóns) a la par-
tida de la Coma o dels Molinassos. Ho posem junt perqué creiem que
es tracta d'ima pronunciació errònia.
6.
«Apeadero», V
lapéiadéru o lapaiadéru
Comprèn des de la carretera de València fins a la via. La voreja
la Riera dels Castellets. Anys enrera estava plantada de vinya gairebé
tota; avui és terreny abandonat i venut per a emplazar el nou com-
plex industrial. La denominació és motivada per l'enclavament de
l'estació de f.c., avui mig enrunada, dins la partida. Pel fet d'ésser
una nominació bastant moderna, no l'hem trobada enregistrada a cap
font documentai.
7.
Bassa de l'Hort, la
«...queda dita partida de censal... esmentada en la bassa del hort...»
C
Rendes,
163). «partida ... en la bassa del Hort...» (
ibidem,
141). No
estem gaire segurs que pertanyi a la Canonja; podria tractar-se del
20
1...,13,14,15,16,17,18,19,20-21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...242
Powered by FlippingBook