Treballs I - page 25

tros conegut com l'Abeurador de l'Hort, situât dins la partida de les
Hortes (Vegeu: l'Abeurador de l'Hort).
8.
Bassa Fonda, la
la basa fónda
Altra denominació de la partida del Domenge; delimitada per
la carretera de Vila-seca pel cantó de mar. Avui dia s'utilitzen els
dos topònims indistintament. Pel que es desprèn de les cites tot seguit
detallades, entre d'altres, el nom mes antic correspon al que estem
examinant. «Partida de la Devesa de la Bassa Fonda»
(Apeo,
40).
«Una finca ... en la partida de la Devesa de la bassa fonda»
(Amili,
3).
9.
Camps Rodons, els
lus kàmrradóns o kàmrrudóns
És travessada de N a S per la Riera de la Boella i d'E a W pel carril
de Reus. Tangent a la partida de l'«Apeadero» de la qual se separa
pel Carni del Mas de Ponç. Afronta amb el terme de Reus, mitjançant
la carretera de Vila-seca. Era terra d'avellaners, ara abandonada com
totes les partides situades entre la carretera i el límit del terme pel
cantó de migdia. «...en lo terme del Masricart ... situada en dit terme
a la partida dita del Camps Redon...)
(Mn. n.° 7,
38 1703-10 AHA).
«Partida de camps Rodons de debajo ferrocarril de Reus»
(Apeo,
65).
«Otra finca... en la partida de Camps Rodons»
(Amili.,
6). «Otra fin-
ca... en la partida de "Camps Rodons" debajo del carril de Reus»
(Amili.,
16). «Otra finca... en la partida de "Camps rodons" encima
del Carril de Reus»
(Amili.,
36). «lo Campredon situm in termino
Mansi Ricardi»
(Mn.
de Vila-seca, 1555-64 AHA).
10.
Castellets, els
lus kastallèts o kastallèt
Fou un antic terme afegit darrerament a la Canonja, en part. És
prop de la carretera de Vila-seca, segueix cap al terme de Reus amb
el quai limita, amb la mateixa denominació. Forma part de l'actiu
agrícola, escás, que subsisteix actualment. «...lo R. Rector posseheix
un tros en lo terme de Castellet, cerca del carni qui va a Vilaseca»
(Rendes,
16). «...en lo terme de la Canonja, en lo Territori y Terme
de la Pineda y Castellet»
(Mn. n.° 7,
64v 1703-10 AHA).
11.
Coli Blanc, el
lu kòll blàng
Situât a banda i banda de la carretera de València, arriba fins a
la partió amb el terme de Tarragona pel cantó de llevant; pel de po-
nent, limita amb les Pletes i la Creuenda, i el separa de Miralbó el
Carni Veli de Constanti. És terreny molt dolent per al conreu, plantat
21
1...,14,15,16,17,18,19,20-21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...242
Powered by FlippingBook