Treballs I - page 9

PREFACI
Un volum, el primer que aplega diferents treballs de la Secció
de Filología i Historia Literària amb el títol
Treballs de la Secció de
Filología i Historia Literària,
surt a la llum aquest setembre de 1980.
Les obres que ¡'integren tracten temes ben variats, que comprenen
treballs de toponimia, poética, estudi biografíe i dues cartes inédites
de Mn. Jacint Verdaguer.
El fet que en el periode de temps octubre 79 - maig 80, hagin estât
recollits aquests treballs, demostra una realitat que cal tenir en compte:
la vitalitat d'una Secció que és part intégrant de l'Institut d'Estudis
Tarraconenses, on s'inscriuen altres Seccions amb publicacions de les
respectives competències. Tota aquesta panorámica ofereix una gamma
ben amplia de documentado i possibilitats per a l'estudiós i l'interes-
sat en aqüestes matéries.
Considerem els treballs compresos en el present volum i en va-
lorarem:
1er. La preocupació deis autors que han collaborat en els presents
reculls de toponimia, per tal d'investigar i conservar la puresa i la
correcta orientació de noms i llocs. Com a résultat del creixement de
ciutats i pobles, queden preterides i perillen de perdre's les denomi-
nacions origináis, que han estât, a hores d'ara, deformades i ignorades.
Ells ens recuperen la identitat. A càrrec deis srs. Artur Bladé, M.* Te-
resa Montaña i Amadeu J. Soberanas.
2n. Un assaig de teoría poética intenta, mitjançant uns breus es-
quemes, servir de punt de partida i d'eina de treball a mestres i es-
tudiants, que podan iniciar els seus treballs prenent com a base aquest
opuscle i la bibliografía que l'acompanya. A càrrec de Caries Roca.
3er. L'escrit sobre l'obra creadora de Ramón Pomés, estudia de
forma exhaustiva l'activitat d'aquest periodista, nascut a Tarragona
el 1868, autor també d'obres dramatiques. A càrrec de J. J. Piquer
i Jover.
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...242
Powered by FlippingBook