Recull de jurisprudència sobre els ens locals. anys 1995-1998

Recull de jurisprudencia sobre els ens locals. anys 1995-1998
ISBN: 
84-88618-76
Any edició: 
1999
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
248
Preu: 
12.02€

Aquest llibre significa dues coses importants per a aquesta Diputació.
En primer lloc, i principalment, l'assoliment d'una de les principals funcions de la Corporació, com és la cooperació i assistència als ens locals de les comarques tarragonines, que també es fa efectiu amb aquesta aportació en forma de treball jurídic a l'entorn d'un seguit de sentències judicials d'interès per a les administracions locals.
En segon lloc, és important per l'esforç que significa la preparació i formació continuada dels funcionaris de la Diputació i, concretament, els de l'àmbit administratiu i jurídic.

Índex:
- Preàmbul
- Pròleg
- Presentació
- Índex sistemàtic del llibre
 1. Organització i règim jurídic de les corporacions locals
 2. Procediment administratiu
 3. Patrimoni
 4. Contractació administrativa
 5. Personal al servei de les corporacions locals
 6. Responsabilitat administrativa
 7. Expropiació forçosa
 8. Urbanisme
 9. Llicència d'obres i activitats
 10. Potestat sancionadora
 11. Dret tributari local: impostos
 12. Taxes i preus públics
 13. Contribucions especials
 14. Altres sentències
- Índex cronològic de resolucions
- Índex analític
- Abreviatures utilitzades