Formació

Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Gestió del pressupost

  • Modalitat Autoformatiu
  • Acreditació Assistència i Aprofitament
  • Tipus de formació Comunitat d'aprenentatge
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: CA22-002
  • Dies: De l'1 d'abril al 31 de desembre de 2022
  • Lloc: Aula virtual
Data límit d'inscripcions

Objectius

La comunitat d’aprenentatge té dos objectius principals:
· Ser un espai de generació de coneixement per part de la Unitat de Suport Econòmic del SAM, però també un espai de col·laboració amb la resta d’ens locals perquè tothom pugui compartir el seu coneixement.
· Ser un recurs autoformatiu de gestió pressupostària, gestionat per la Unitat de Formació del SAM, per tal d'adquirir uns coneixements al ritme de cada persona, realitzar un itinerari formatiu i acreditar-ne els coneixements.

Programa

· Relació de les actuacions econòmiques a trametre a altres administracions públiques i publicacions obligatòries de l’entitat local d’acord a la normativa vigent.
· Informació pressupostària i modelatges que permeten la tramitació d’expedients per gestionar el cicle pressupostari.
· PLANIFICACIÓ: El pla pressupostari a mig termini, les línies fonamentals del pressupost, l’aprovació del pressupost.
· EXECUCIÓ: Les modificacions de crèdit, les fases de tramitació de la despesa, les bestretes de caixa fixa, les despeses de personal, la tramitació dels ingressos i les despeses d’exercicis tancats i la utilització del fons del contingència, entre d’altres.
· TANCAMENT: L’aprovació de la liquidació del pressupost, la distribució del superàvit i l’elaboració i aprovació del compte general.
· Informació en relació a l’aplicació de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:
· El compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera.
· L’elaboració i seguiment del pla econòmic i financer.
· Altres expedients:
· Càlcul del cost efectiu dels serveis.

Destinataris

Personal de l'Administració local

Metodologia

Quins recursos metodològics té?
· Infografies explicatives de cada matèria.
· Vídeos explicatius interactius.
. Sessions en directe.
. Modelatges de cadascun dels expedients a tramitar per complir amb la normativa vigent.
· Normativa reguladora.
· Calendari d’actuacions.
· Planificació de les tasques per complir terminis legals.
· FAQ’s.
· Espais de comunicació amb la Diputació i amb la resta d’entitats locals.

Requisits