Ple corresponent al mes d'abril de 2021

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 26 de març de 2021.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 850 al núm. 1534 de l'any 2021.

3. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0001260, de 12 d'abril de 2021, de nomenament de personal eventual.

4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2021-0001261, de 12 d'abril de 2021, de renúncia i nomenament de personal eventual.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

5. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera adscrita a la Unitat de Projectes Europeus de l'Àrea de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, per desenvolupar una segona activitat com a professora col·laboradora a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) durant el curs acadèmic 2020/2021.

6. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera, adscrita a la unitat de Transparència i Bon Govern de l’Àrea de Gabinet de Presidència i Planificació, per desenvolupar una segona activitat com a professora col·laboradora a la Universitat Internacional de València durant el curs acadèmic 2020-2021.

7. Resoldre donar per finalitzat el procediment, per desaparició sobrevinguda de l'objecte, de la petició de compatibilitat de personal laboral temporal.

8. Informar favorablement respecte de la compatibilitat de personal laboral interí adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa de la Diputació de Tarragona, per exercir com a professor de violoncel a l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Salou.

9. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de data 8 d'abril de 2021 relatiu al Pla de racionalització 2021.

10. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 13 d'abril de 2021 de les Normes Reguladores del Fons de Productivitat general per a l'any 2020 i per al curs escolar 2020-2021.

11. Aprovar inicialment la modificació de les Bases Generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.

12. Aprovar l'adhesió a l’Acord Nacional per a l'Agenda 2030.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

13. Concedir al Consell Comarcal de la Terra Alta les subvencions corresponents a l'anualitat 2021, del Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023), i aprovar la planificació presentada.

14. Ratificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de març de 2021 de concessió al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i al Consell Comarcal del Baix Ebre de les subvencions corresponents a l'anualitat 2021, del Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023), i d'aprovació de les planificacions presentades.

15. Aprovar inicialment el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) dels Boscos d'Aiguamúrcia propietat de la Diputació de Tarragona.

16. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

17. Aprovar el traspàs a l’Ajuntament de Llorac del tram de la carretera TV-2243, de la Cirera a la T-224, entre el PK 0+000 i el PK 0+185 de la TV-2243.

18. Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722, d’Alcover a l’A-27 pel Milà, amb un pressupost d’execució per contracta de 3.000.185,21 euros.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
Hisenda i Economia

19. Aprovar la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de la Corporació, exercici 2021.

20. Aprovar la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost del Patronat de Turisme, exercici 2021.

21. Aprovar la modificació de les normes reguladores dels preus públics per la prestació dels ensenyaments artístics que s'imparteixen als centres d'educació de la Diputació de Tarragona per al proper curs escolar 2021-2022.

22. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 17-PCF20CO – Revisió del RIAE. Exercici 2019.

23. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 9-PCF20_Auditoria de Comptes Associació Arc Llatí. Exercici 2019.

24. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 1r trimestre 2021.

25. Donar compte de l'aprovació del Pla anual de control financer de la Diputació de Tarragona, dels seus organismes autònoms i altres ens dependents, exercici 2021.

Patrimoni

26. Aprovar la rectificació anual de l'Inventari General de la Diputació de Tarragona corresponent a l'exercici 2020.

27. Aprovar la desafectació de l'immoble del carrer Cristòfor Colom, 33, baixos, de Tortosa.

28. Reconèixer la subrogació del Consell Comarcal del Baix Penedès en el lloc del Consorci Universitari del Baix Penedès, en la concessió demanial atorgada per la Diputació de Tarragona a favor del Consorci Universitari del Baix Penedès, d’una part de la finca anomenada Sta. Maria del Mar del Vendrell.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

29. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de les execucions subsidiàries de l’Ajuntament de Calafell.

30. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de les multes i sancions per infraccions de l’Ordenança municipal de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Conesa.
 

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 30 Abril, 2021 - 10:00
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general