Ple corresponent al mes de desembre de 2020

SECRETARIA
Secretaria General

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 27 de novembre de 2020.
 

Serveis Jurídics

2. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de data 1 de desembre de 2020 de personació al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el procediment abreujat núm. 227/2020.

 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

3. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 4257 al núm. 4575 de l'any 2020.
 

4. Donar compte del decret de Presidència núm. 2020-0004444, de 2 de desembre de 2020, de nomenament de personal eventual de confiança.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

 

5. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix adscrit a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.
 

6. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix de l’Organisme Autònom BASE– Gestió d’Ingressos, per desenvolupar una segona activitat com a consultora (professora col·laboradora) a la UOC.
 

7. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral adscrit a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a fotògraf a PixelMoreno S.L.
 

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral interí contractat a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa per exercir com a professora de violí a l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Salou.
 

9. Aprovar la massa salarial del personal laboral de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms per a l’any 2020.
 

Assumptes Generals

10. Aprovar definitivament el Reglament pel qual es crea i regula el Registre de funcionaris habilitats per a assistir els ciutadans en l’ús dels mitjans electrònics i per a expedir còpies autèntiques de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
 

11. Reconèixer el dret de rescabalament a dos antics diputats per les despeses derivades de la seva representació i defensa lletrades en el procediment de diligències prèvies núm. 1918/2017.

 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

12. Acceptar l’encàrrec de gestió del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) de diversos ajuntaments del primer grup de la fase VI de l'any 2020.

 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

13. Aprovar el Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per al desplegament i la compartició d’infraestructures de telecomunicacions a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i l’adquisició de compromisos de construcció d’infraestructures de telecomunicacions per al període 2021-2022.

 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I ECONOMIA

Hisenda i Economia

14. Fixar les condicions i l'import màxim dels excedents de Tresoreria a destinar l'exercici 2021 a BASE- Gestió d'Ingressos per a finançar les bestretes als Ajuntaments.

Patrimoni

15. Retardar la data de finalització de l'adequació del contracte d'arrendament de la TAP a la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19.

 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

16. Derogar el model de conveni tipus en matèria de gestió, encàrrec de gestió i recaptació voluntària i executiva de les sancions establertes a la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i aprovar el nou conveni regulador de l'encàrrec de gestió.
 

17. Derogar el model de conveni regulador a subscriure entre la Diputació de Tarragona i les Comunitats de Regants de la província, en relació amb la col·laboració en matèria de recaptació en voluntària i recaptació dels ingressos de dret públic de les Comunitats de Regants.
 

18. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de les execucions subsidiàries de l’Ajuntament de l’Aldea.
 

19. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de la taxa per al servei de recollida de vehicles abandonats o estacionats irregularment de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
 

20. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires de l’Ajuntament de Poboleda.
 

21. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de l’Ajuntament de Tivenys.

 

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 18 Desembre, 2020 - 10:00
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
passeig de sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona