Ple corresponent al mes de febrer de 2021

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 29 de gener de 2021.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 134 al núm. 493 de l'any 2021.

3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2021-0000430, de 16 de febrer de 2021, de renúncia de personal eventual de confiança.
 

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

4. Donar compte de la credencial de Diputat del Sr. Pere Lluís Huguet Tous i prendre possessió del càrrec.

5. Donar compte de la incorporació del Diputat Sr. Pere Lluís Huguet Tous com a membre de les comissions informatives permanents i especials.
 

6. Donar compte de la incorporació del Diputat Sr. Pere Lluís Huguet Tous en l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos.
 

7. Donar compte de la incorporació del Diputat Sr. Pere Lluís Huguet Tous en l’organisme autònom Patronat de Turisme.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

8. Aprovar els increments retributius de l’exercici 2021 derivats de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.
 

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionària interina, adscrita a la unitat de Desenvolupament de Recursos Humans de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
 

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix contractat a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa per desenvolupar una segona activitat privada a la societat musical La Lira Ampostina.
 

11. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a professora de cant.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

12. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

13. Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de les carreteres TP-2044 i TV-2048 del Vendrell a Sant Vicenç de Calders, amb un pressupost d’execució per contracta de 897.828,98 euros.
 

14. Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de les travesseres de Vila-rodona, carreteres TP-2003 i TV-2443, amb un pressupost d’execució per contracta d’1.272.489,97 euros.
 

15. Aprovar inicialment el Projecte d’actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any 2021, amb un pressupost d’execució per contracta d’1.871.173,09 euros.
 

16. Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340, tm de Tarragona i el Catllar, amb un pressupost d’execució per contracta de 5.147.113,65 euros, declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats.
 

17. Sotmetre a informació pública el Document Ambiental Estratègic del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

18. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 4t trimestre 2020.
 

19. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 7-PCF20_Auditoria de Comptes BASE-Gestió d’Ingressos. Exercici 2019.
 

20. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 8-PCF20_Auditoria de Comptes Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Exercici 2019.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

21. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de la taxa de serveis d’intervenció integral de l’administració ambiental en les activitats i instal·lacions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
 

22. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament del Rourell.
 

23. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació dels ingressos propis de dret públic de la Comunitat de Regants Mina del Burgà de Riudoms.
 

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 26 Febrer, 2021 - 10:00
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
passeig de sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general