Ple corresponent al mes de gener de 2021

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 18 de desembre de 2020.
 

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

2. Donar compte de l’escrit de renúncia al càrrec de Diputat presentada pel Sr. Ruben Viñuales Elias del grup polític Ciutadans.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

3. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 4576 al 5008 de l'any 2020 i del núm. 1 al 133 de l'any 2021.
 

4. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0000053, de 12 de gener de 2021, de revocació de la delegació de competències a la Diputada delegada de Recursos Humans i nova delegació de competències al Diputat delegat d’Ocupació i Emprenedoria.
 

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0000067, de 15 de gener de 2021, de nomenament de personal eventual de confiança.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

6. Donar compte del nombre de llocs de treball de personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent al segon semestre de 2020.
 

7. Declarar definitivament aprovada la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2021 i rectificar diverses errades materials.
 

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera per desenvolupar una segona activitat com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili durant el curs escolar 2020-2021.
 

9. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari interí per acumulació de tasques, adscrit a la unitat de Serveis Operatius de l'Àrea de Serveis Interns per desenvolupar una segona activitat com a monitor esportiu per l’empresa Club Esports Clemente.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

10. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

11. Aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert, del servei de neteja dels edificis i dependències de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, amb un pressupost base de licitació de 3.353.981,90 euros (IVA inclòs).
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

Hisenda i Economia

12. Donar compte de l'aprovació definitiva del pressupost general de la Diputació de Tarragona i els seus Organismes Autònoms per a l’exercici 2021.
 

13. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 6-PCF20_Verificació anual del saldo del compte 413. Exercici 2019.
 

14. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 21-PCF20_Anàlisi perfil concessions subvencions. Exercici 2019.
 

15. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació 22-PCF20_Anàlisi perfil concessions subvencions. Exercici 2019.
 

Patrimoni

16. Declarar parcel·la sobrera la parcel·la 95, polígon 1, de Santa Oliva.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

17. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de les execucions subsidiàries i acceptar la revocació de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària de la matrícula urbana i la taxa d’escombraries de l’Ajuntament d’Alió.
 

18. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de l’Ajuntament d’Arnes.
 

19. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores, de la recaptació en període voluntari i en període executiu de les Multes coercitives i les Multes i sancions per infraccions urbanístiques i de la recaptació en període voluntari de les Execucions subsidiàries de l’Ajuntament de Bellvei.
 

20. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
 

21. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa de subministrament d’aigua i de la delegació de les actuacions davant de l’Agència Catalana de l’Aigua de l’Entitat municipal descentralitzada de la Serra d’Almos.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME

22. Acceptar la delegació de funcions en l’àmbit del tram local dels fons per al foment del turisme aprovada pels ajuntaments de Vila-seca, Cambrils i Salou en favor de la Diputació de Tarragona i aprovar el conveni regulador.
 

MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

23. Moció presentada pel grup polític d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre.
 

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 29 Gener, 2021 - 10:00
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general