Ple corresponent al mes de novembre de 2021

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 d'octubre de 2021.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 4545 al núm. 5041 de l'any 2021.

3. Donar compte i ratificar el decret de la Presidència núm. 2021-0003793, de 30 d'agost de 2021, de retorn a les sessions presencials de la Junta de Govern i del Ple de la Diputació de Tarragona a partir del mes de setembre de 2021.

4. Donar compte i ratificar el decret de la Presidència núm. 2021-0004762, de 4 de novembre de 2021, de retorn a les sessions presencials de les comissions informatives i dels òrgans de govern dels organismes autònoms de la Diputació de Tarragona a partir del mes de novembre de 2021.

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0004999, de 17 de novembre de 2021, d'encàrrec específic a favor de la Diputada Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

6. Aprovar inicialment la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2022.

7. Aprovar la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l’exercici 2022.

8. Aprovar l'instrument d'ordenació del personal directiu de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2022.

9. Aprovar la Massa Salarial del personal laboral de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 2021.

10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal adscrit a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per desenvolupar una segona activitat com a professora associada a la Universitat Rovira i Virgili, durant el curs acadèmic 2021-2022.

11. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de

l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, per exercir una activitat com a professor de música, en l'especialitat de percussió, a l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament de Salou.

12. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, per desenvolupar una segona activitat, per compte aliè, com a professora de violoncel a la Societat Musical La Alianza.

13. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral interí del Centre d’Educació Especial Sant Rafael per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a directora d’un centre de fisioteràpia.

14. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de

l'Escola d’Art i Disseny de Reus, per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a arquitecta.

15. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com advocat.

16. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de l’Escola i Conservatori de Música a Tortosa, per desenvolupar una segona activitat, per compte propi, com a terapeuta global.

17. Informar favorablement respecte la compatibilitat de personal laboral interí de l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa, per a exercir com a professor de música, en l’especialitat de violoncel, a l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Salou.

18. Informar favorablement respecte la compatibilitat de personal laboral temporal, adscrit a l'Escola i Conservatori de Música de Reus, per a exercir com a mestre d'educació secundària a l'Institut Serra de Miramar del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

19. Aprovar la modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2020-2023.

20. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

21. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers, amb un pressupost d’execució per contracta de 4.187.785,04 euros, declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

22. Aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació i els seus Organismes Autònoms per a l’exercici 2022.

23. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la Corporació i els seus Organismes Autònoms. 3r trimestre 2021.

24. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 3r trimestre 2021.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

25. Aprovar els límits de les operacions de tresoreria de l'organisme autònom BASE-Gestió d'Ingressos per a l’exercici 2022.

26. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques de l’Ajuntament de Duesaigües.

27. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les taxes per ocupació del domini públic per guals i amb material de construcció i la revocació de la delegació de la recaptació de la taxa pels drets de connexió a les xarxes generals de noves actuacions urbanístiques de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

28. Aprovar el nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les quotes de conservació de l’Entitat Urbanística de Conservació el Foix del municipi de l’Arboç.

29. Aprovar el nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les quotes d’urbanització de la Junta de Compensació de la U.A. número 18 de la pedania de la Guàrdia dels Prats del municipi de Montblanc.

30. Aprovar el nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les quotes de conservació de l’Entitat Urbanística de Conservació de la Urbanització Roc de Sant Gaietà del municipi de Roda de Berà.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME

31. Donar compte del decret de la Presidència del Patronat de Turisme núm. 2021-0000159, de 20 de maig de 2021, d'aprovació de l'ordenació del pagament dels romanents generats per excés de finançament del Conveni de cooperació per la promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l'aeroport de Reus de 2017-2020 i anteriors.

32. Donar compte del decret de la Presidència del Patronat de Turisme núm. 2021-0000409, d'11 de novembre de 2021, d'aprovació de la liquidació del Conveni pel desplegament d'accions de promoció turística amb càrrec als fons per al foment del turisme anys 2017-2019.

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 26 Novembre, 2021 - 10:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona