Ple corresponent al mes de setembre de 2021

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 30 de juliol de 2021.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 3187 al núm. 4086 de l'any 2021.

3. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0003804, de 31 d'agost de 2021, de delegació de competències de la Presidència a favor de
l'Il·ltre. Sr. Carles Brull i Fornt, la Il·ltre. Sra. Carme Ferrer i Cervelló i l’Il·ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

4. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

5. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA
Hisenda i Economia

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la Corporació i els seus Organismes Autònoms. 2n trimestre 2021.

7. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials. 2n trimestre 2021.

8. Donar compte de l'aprovació del règim de dedicació exclusiva dels diputats Sr. Carles Brull Fornt, Sra. Carme Ferrer Cervelló i Sr. Miquel Subirats Garriga,
segons escrit del Grup Polític d'Esquerra Republicana de Catalunya i declaració responsable dels diputats.

9. Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022.

Patrimoni

10. Aprovar la desafectació de l'immoble del carrer Misericòrdia, 34-a, baixos, de Reus.

11. Donar compte de l'aprovació definitiva de l'acord de la desafectació de l'immoble del carrer Cristòfor Colom, 33, baixos, de Tortosa.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

12. Aprovar el Compte General de la Diputació de Tarragona de l'exercici 2020.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

13. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de les costes judicials i
la revocació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de les taxes i preus públics l’Ajuntament dels Guiamets.

14. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les multes per infraccions de trànsit i l’
encàrrec de la realització de les actuacions de caràcter material, tècnic o de serveis necessàries per a l’exercici de la competència sancionadora de l’
Ajuntament de Prades.

PRECS I PREGUNTES

Informació

Dia i hora: 
Divendres, 1 Octubre, 2021 - 13:00
Adreça: 
Saló de Plens de la Diputació de Tarragona
Passeig de sant Antoni, 100
  Tarragona
Espanya
Municipi: 
Tarragona
Organitza: 
Secretaria general