Intervenció

Interventor General:
Tomàs Carbonell Vila
A/e responsable: 
tcarbonell@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 606

La Intervenció de la Diputació de Tarragona, com àrea de primer nivell que s'ocupa de les finances, té la missió de facilitar als departaments gestors els recursos econòmics i els procediments d'execució que faciliten la prestació dels serveis, la direcció de la comptabilitat i formulació dels comptes de l'entitat i dels ens que en depenen, així com vetllar, mitjançant la fiscalització, per tal que aquests gestors adeqüin les seves accions a la legalitat financera vigent i a les normes de treball que la corporació dicta per a una millora contínua en la gestió de les seves competències, orientades a la prestació de serveis d'assistència als municipis de la província.

Alhora, es vol facilitar la informació als ciutadans i a la societat en general de forma que es permeti el coneixement de les finances de la institució i el destí dels seus fons públics.

Aquesta missió es concreta en la gestió dels recursos econòmics corporatius i dels instruments que els regulen abastant els àmbits següents: Pressupostos, Direcció de la comptabilitat, Gestió dels ingressos corporatius, Control intern i Elaboració de la liquidació, dels comptes i de la memòria anuals.