Secretaria

Secretària general:
Pilar Sánchez Peña
A/e responsable: 
pisanchez@dipta.cat

Contacte

Persona de Contacte: 
Maite Velayos
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 603

L'àrea de Secretaria engloba les unitats de: Secretaria General, Registre General, Patrimoni i Arxiu, i Serveis Jurídics.

Les funcions bàsiques i els serveis que presten cada una d'aquestes unitats són:

Secretaria General: Fe pública i assistència als òrgans de govern, i assessorament jurídic i coordinació administrativa de la resta d'àrees i unitats. S'inclou dins de Secretaria General la unitat de segon nivell:

  • Registre General: Atenció al públic en les oficines de Tarragona i Tortosa, i recepció i registre d'entrada de la documentació rebuda presencialment i per via postal.

Serveis Jurídics: Assessorament jurídic, defensa i representació de la corporació i els seu personal davant els tribunals de justícia. A més, presta serveis a l'àrea del SAM en matèria d'assessorament jurídic, defensa i representació dels ajuntaments davant els tribunals de justícia.

Patrimoni: Gestió de l'Inventari de béns de la Diputació, gestió dels expedients d'adquisició, arrendament, venda, cessions i concessions d'immobles, i gestió d'assegurances; drets de propietat industrial i intel·lectual; baixa i destí de béns mobles.

Arxiu: Avaluació, classificació, arxiu i custodia dels diferents fons documentals de la Diputació.