Servei d'Assistència Municipal

Tresorer amb funcions de cap de l'àrea:
Francesc Cid Grau
A/e responsable: 
fcid@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Edifici de Serveis
C. Pere Martell, 2
43001  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 650
Fax: 
977 296 649

La Diputació de Tarragona, mitjançant el Servei d'Assistència Municipal (SAM), tracta d'establir les condicions més adequades perquè es porti a terme el desenvolupament del nucli essencial de competències que es refereix a l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica en les obres i els serveis municipals, tal com estableix la Llei reguladora de les bases de règim local, la legislació de règim local de Catalunya i el Títol III de la Llei 5/1987, de 4 d'abril, del règim provisional de les competències de les diputacions provincials. 

La vocació del SAM és la de reforçar una línia de col·laboració i cooperació interadministrativa amb els consells comarcals per tal d'afavorir la prestació de les competències municipals, garantir el reequilibri intermunicipal, defensar els interessos dels ens locals i impulsar la modernització dels municipis i de les comarques de Tarragona, en especial els de menys capacitat econòmica.