Centres d'Educació Especial

Informació

CPEE Sant Rafael

El Col•legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael és un centre educatiu de la Diputació de Tarragona, que vol donar una resposta de qualitat a les necessitats educatives especials dels nens i nenes i nois i noies de les nostres comarques.

Les persones que hi treballem, estimem la nostra feina i ens dediquem plenament a donar una formació de qualitat. Oferim al nostre alumnat les eines necessàries per tal que puguin participar de forma adequada en els diferents entorns i activitats que es trobaran durant la seva vida i alhora volem garantir la seva satisfacció i el seu benestar, atenent i responent als seus interessos i necessitats.

La vocació, la rigorositat i la professionalitat són, entre d’altres, els principals valors de la nostra escola, que viu dedicada al seu alumnat.

Contacte

Web del CPEE Sant Rafael

 

CPEE Alba

El Col·legi Públic d'Educació Especial Alba de la Diputació a Reus acull alumnes d'entre 3 i 20 anys les necessitats educatives dels quals, per causes molt variades, no troben una resposta a l'escola ordinària.
Atén de forma gratuïta alumnes amb necessitats educatives especials derivades de diferents tipus de retard mental, trastorns motrius (paràlisi cerebral, distròfia muscular...), trastorns generalitzats del desenvolupament (autisme i psicosi) i trastorns de la personalitat associats a altres patologies.

L’escola s’adhereix a la filosofia de l’educació inclusiva de tot l’alumnat en condicions d’igualtat, en què la qualitat de les experiències i els aprenentatges esdevenen una oportunitat educativa de creixement personal i social.

L’activitat educativa i terapèutica té com a objectiu prioritari afavorir el desenvolupament òptim dels alumnes segons les característiques pròpies, mitjançant una atenció personalitzada i un abordatge interdisciplinar per tal d’aconseguir l’autonomia personal i la integració social i laboral plena i normalitzada.

Per assolir els objectius esmentats és necessària la col·laboració de les famílies, juntament amb l'aportació i l'esforç de tot el personal que treballa al centre.

Contacte

Web del CPEE Alba

 

CPEE Sant Jordi

El Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi de la Diputació a Jesús-Tortosa destaca pel seu entusiasme i dinamisme. Atenem alumnes entre els 6 i 20 anys amb necessitats educatives especials d'etiologia diversa.

Som una escola pública, laica, que promou el respecte a la persona sense discriminacions per motiu de raça, llengua o religió.

Donem atenció als alumnes de les comarques del Baix Ebre i del Montsià de manera prioritària encara que atenem també alumnes d'altres comarques properes.

Els alumnes segueixen el procés de matriculació normal amb el dictamen de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic corresponent).

Els seus objectius se centren en què mitjançant el desenvolupament harmònic dels seus alumnes, els formen, capaciten i preparen ensenyant-los a participar de forma activa en els esdeveniments del seu entorn.

Per aconseguir-ho compten amb la col·laboració de les famílies i l'aportació i esforç de tots els professionals que hi treballen.

Contacte

Web del CPEE Sant Jordi

A qui es dirigeix: 
A tota la ciutadania