Condicions per demanar una exposició itinerant

Destinataris

Tots els ajuntaments de la demarcació de Tarragona i organismes autònoms que en depenguin.

Tramitació

  • Les peticions d'exposicions itinerants s'hauran d'adreçar a la Diputació de Tarragona i seran considerades segons l'ordre d'entrada al Registre general.

  • No es podrà atendre la petició si l'equipament cultural municipal que ha d'allotjar l'exposició no reuneix el mínim de condicions establert per a cadascuna de les exposicions ofertades, i que s'especifiquen en el full de característiques tècniques.

  • Les peticions seran dictaminades per la Comissió de Govern per a la seva aprovació, llevat que per la concurrència de circumstàncies extraordinàries puguin ser atorgades puntualment per la presidència de la Diputació, en el benentès que els responsables dels centres (Museu d'Art Modern i Escoles d'Art i Disseny), hauran de fer el seguiment de les obres cedides fins el seu retorn, del qual n'hauran de donar compte, per escrit, a aquesta Diputació (Servei de Cultura).

(El formulari de sol·licitud inclou l'annex amb les condicions generals de prèstec en comodat).

Galeria d'imatges