Desenvolupament Local i estratègia

Pla estratègic de la unitat d’Ocupació i Emprenedoria

Durant l’any 2018 la unitat d'Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona ha impulsat la seva planificació estratègica amb la col·laboració dels consells comarcals i dels principals ajuntaments de la demarcació. Com a resultat d'aquest procés s'ha elaborat un pla d'acció per al període 2018-2023 i aqui podeu consultar i descarregar la síntesi de la diagnosi socioeconòmica i la síntesi del pla estratègic elaborat.

El projecte s’ha desenvolupat seguint les fases següents:

  • Fase prèvia

Va constar d’unes sessions de treball per part de l’equip tècnic de la unitat d’Ocupació i Emprenedoria per a la definició d’objectius generals i la definició de l’àmbit d’actuació. Fase finalitzada amb l’elaboració d’un Informe previ.

  • Fase de diagnosi

Per a la provisió d’informació sobre el mercat de treball i les polítiques actives realitzades al territori. En ella, es va dur a terme una anàlisi quantitativa del territori, que va constar de: 

- Enviament d’una enquesta online a la totalitat dels 184 ajuntaments de la demarcació i els 10 Consells comarcals. Es van rebre un total de 46 respostes.

- 36 entrevistes personals amb el personal tècnic dels ens considerats com a més representatius de la demarcació: Consells comarcals, ajuntaments capital de comarca i altres ajuntaments i entitats identificats amb competències en Ocupació i Emprenedoria.

Aquesta fase va finalitzar amb l’elaboració de l’informe socioeconòmic i la síntesi de la diagnosi.

  • Fase estratègica

Aquesta fase es va iniciar amb dues taules participatives:

  • Una en l’àmbit de l’ocupació (16 ens assistents).
  • Una en l’àmbit de l’emprenedoria (14 ens assistents).

Amb l’objectiu de definir conjuntament una matriu DAFO (Debilitats-Amenaces-Fortaleses-Oportunitats) de la demarcació en els àmbits corresponents. A partir d’aquí, seguint la metodologia prevista per al projecte basada en els Factors Crítics d’Èxit, es van definir els eixos estratègics, les línies estratègiques, els programes i altres aspectes del projecte.a

  • Fase de disseny operatiu

En aquesta fase es va fer la definició i concreció de les accions proposades per a oferir suport al desenvolupament local (creació d’indicadors d’avaluació i seguiment, pressupost aproximat d’execució, proposta temporal i altres elements amb afectació directa sobre la pròpia execució d’aquestes accions). En tancar aquesta fase es va elaborar el pla estratègic presentat públicament. 

Mercuri

mercuriLa Diputació de Tarragona, en el marc del suport a les iniciatives locals de desenvolupament que requereixen coneixement del territori ha desplegat el Sistema d'Informació Socioeconòmica Local (MERCURI), que gaudeix dels avantatges que aporten avui les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a partir del convenciment que l'ús de la informació és el motor que mou la vida diària, des del punt de vista social, econòmic i polític.

Es tracta d’un projecte innovador a la nostra província en el sentit que fins ara no hi ha hagut cap eina que aglutini i reculli totes les dades que ofereix aquest servei.

L'ús del Mercuri esdevé un instrument de suport que ha de facilitar l’anàlisi i el coneixement de les dades que caracteritzen els àmbits territorials de la demarcació.

L’Objectiu principal és aportar informació i assistència tècnica a les institucions, les entitats i els organismes de gestió per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives en el camp del desenvolupament local.

 

Mapa de Recursos

El mapa de recursos posa a l’abast de les entitats locals el coneixement territorial dels recursos, serveis i projectes que es desenvolupen en ocupació i emprenedoria a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona. Aquest mapa és una eina més per promoure les sinèrgies, els contactes i el treball en xarxa en un territori on l’eficiència de recursos i la col·laboració intermunicipal són una eina essencial per al desenvolupament econòmic de la demarcació.

 

Galeria d'imatges