Compte General

Informació

La Diputació de Tarragona té cura de sol·licitar la presentació dels comptes que integren el Compte General als organismes autònoms i societats mercantils dependents per tal de poder formar el Compte General de la Diputació.

El Compte General de la Diputació de Tarragona de l’exercici 2015 està confeccionat d’acord a la RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reial Decret 500 de 20 d’abril, de desenvolupament del títol VI de la Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos i l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Compte General 2017

  • Estats consolidats [PDF]
  • Comptes anuals Diputació de Tarragona [PDF]
  • Comptes anuals BASE [PDF]
  • Comptes anuals Patronat de Turisme [PDF]
  • Memòria del cost i rendiment: Memòria justificativa dels serveis públics [PDF]
  • Memòria d'objectius: Memòria demostrativa del grau d'assoliment dels objectius programats [PDF]

Comptes anuals 2017 per entitats en xml

  • Comptes anuals Diputació de Tarragona [XML]
  • Comptes anuals BASE [XML]
  • Comptes anuals Patronat de Turisme [XML]

Control financer a posteriori 2017