Convenis Col·lectius i Acords de la Mesa General

VI Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona

El Conveni regula les relacions jurídiques i laborals entre la Diputació de Tarragona i el personal fix o temporal. Queden exclosos expressament: a) el personal funcionari de carrera i interí b) el personal eventual c) el personal laboral de l'Organisme autònom BASE - Gestió d'Ingressos d) el personal contractat en l'àmbit de projectes de foment de l'ocupació als quals sols se'ls aplicarà l'annex III del Conveni. Les especificitats del personal docent i de suport a la docència dels centres d'ensenyament estan recollits a l'annex II del Conveni.

  • Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona [PDF]

Conveni de l'OA Base - Gestió d'Ingressos

El Conveni regula les relaciones jurídiques entre l'Organisme Autònom BASE - Gestió d'Ingressos i el personal al seu servei que integri la plantilla del personal laboral de l'organisme, sigui en qualitat de personal fix o temporal. Queden exclosos expressament: a) el personal funcionari de carrera i interí b) el personal eventual c) el personal contractat que ocupi càrrecs d'alta direcció.

  • Conveni personal BASE [PDF]

Acords de la Mesa General

  • Règim de permisos del personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms [PDF]
  • Reducció de jornada [PDF]