Cost efectiu dels serveis

Cost efectiu dels serveis 2017

Les entitats locals han de calcular el cost efectiu dels serveis tenint en compte les dades de la liquidació del pressupost, d’acord amb l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.