Execució del pressupost

Informació

La Diputació de Tarragona ha d’elaborar informació trimestral de l’execució pressupostària analitzant i avaluant el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària d’acord a la Llei Orgànica 2/2012, de 2 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPiSF).

Informes periòdics d'execució del pressupost 2019

Es mostra l’estat d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms

Avaluació de l'estabilitat pressupostària 2019

Estabilitat pressupostària com a capacitat de finançament. De l’execució del Pressupost n'ha de derivar una posició d’equilibri o superàvit pressupostari calculat utilitzant la metodologia de la Comissió Europea en el marc de la normativa d’estabilitat pressupostària.

Regla de la despesa 2019

Diferència entre el límit de la regla de la despesa segons la legislació i la despesa computable en l’execució del pressupost de la Diputació. Compliment de la Regla de la despesa enunciada a l’article 12 de la LOEPSF. L'execució del Pressupost no pot comportar un augment de la despesa superior al límit establert.

Nivell de deute viu 2019

% de deute viu consolidat de les entitats que integren la Diputació de Tarragona respecte els ingressos corrents. Capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins del límit de deute públic, és a dir, de l'execució del Pressupost no se’n derivarà un volum de deute públic excessiu.