Auditories de comptes

Informació

Els informes emesos per la Sindicatura de Comptes i les auditories financeres de les entitats del sector públic han de publicar-se a la seu electrònica corporativa d'acord amb la disposició addicional sisena de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Històric d'auditories realitzades per la Sindicatura de Comptes

Accediu a les auditories realitzades per la Sindicatura de Comptes des de la Seu Electrònica