Liquidació del pressupost 2018

Informació

Data actualització: 17/05/2019

De conformitat amb l’article 191 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el contingut referent als pressupostos de les entitats locals, es presenta la liquidació del pressupost de la Diputació de Tarragona.

D’acord amb l’article 93 del RD 500/90, la liquidació ha de posar de manifest:

 • Respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions, els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, els obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
 • Respecte al pressupost d’ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i la recaptació neta.

Com a conseqüència de la liquidació del pressupost s’hauran de determinar:

 • Els drets pendents de cobrament al final de l’exercici
 • Les obligacions pendents de pagament al final de l’exercici
 • El resultat pressupostari de l’exercici
 • Els romanents de crèdit
 • El romanent de tresoreria

Informe d'Intervenció de la liquidació 2018 i aprovació

L’article 191.3 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals estableix que l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l’ens local, previ informe de la Intervenció. En virtut d’aquest article s’emet el present informe.

 • Informe d'Intervenció de la liquidació 2018 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Informe d'Intervenció de la liquidació 2018 Patronat de Turisme [PDF]
 • Informe d'Intervenció de la liquidació 2018 BASE - Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Aprovació de la liquidació 2018 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Aprovació de la liquidació 2018 Patronat de Turisme [PDF]
 • Aprovació de la liquidació 2018 BASE - Gestió d'Ingressos [PDF]

Avaluació de l'estabilitat pressupostària 2018

La Llei Orgànica 2/2012, de 2 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, l’aprovació i l’execució del Pressupost es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea (article 3). Així mateix estableix que les actuacions de les Administracions Públiques estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent-se aquesta com la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial (article 4). L'avaluació de l'estabilitat pressupostària inclou la informació relativa a la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme

 • Avaluació de l'estabilitat pressupostària 2018 [PDF]

Balanç 2018

 • Balanç consolidat 2018 [PDF]

Compte de resultats 2018

 • Compte de resultats 2018 [PDF]

Liquidació d'ingressos 2018

D’acord amb l’article 93 del RD 500/90, la liquidació ha de posar de manifest, respecte al pressupost d’ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i la recaptació neta.

 • Liquidació d'ingressos 2018 (Liquidació consolidada) [PDF]
 • Liquidació d'ingressos 2018 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Liquidació d'ingressos 2018 BASE - Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Liquidació d'ingressos 2018 Patronat de Turisme [PDF]

Liquidació de despeses 2018

D’acord amb l’article 93 del RD 500/90, la liquidació ha de posar de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions, els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, els obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.

 • Liquidació de despeses 2018 (Liquidació consolidada) [PDF]
 • Liquidació de despeses 2018 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Liquidació de despeses 2018 BASE - Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Liquidació de despeses 2018 Patronat de Turisme [PDF]

Romanent Líquid de Tresoreria 2018

El càlcul del romanent de tresoreria de l’exercici es calcula d’acord amb el que estableixen els articles 101 del RD 500/90 i 191.2 del RD 2/2004.

 • Romanent Líquid de Tresoreria 2018 (Liquidació consolidada) [PDF]
 • Romanent Líquid de Tresoreria 2018 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Romanent Líquid de Tresoreria 2018 BASE - Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Romanent Líquid de Tresoreria 2018 Patronat de Turisme [PDF]

Resultat pressupostari 2018

El resultat pressupostari de l’exercici està calculat d’acord amb el que estableixen els articles 96 i 97 del RD 500/90.

 • Resultat pressupostari 2018 (Liquidació consolidada) [PDF]
 • Resultat pressupostari 2018 Diputació de Tarragona [PDF]
 • Resultat pressupostari 2018 BASE - Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Resultat pressupostari 2018 Patronat de Turisme [PDF]

Destí del superàvit 2018

Seguiment de les Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de Tarragona D'acord amb el que estableix el punt 6 de la disposició addicional setzena del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'hisendes locals, es publica l'informe emès per la intervenció de fons respecte del grau de compliment dels requisits establerts en aquesta mateixa disposició addicional sobre les inversions que s'hagin qualificat com a financerament sostenibles en compliment del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 • Destí del superàvit 2018 [PDF]

Endeutament 2018

L’endeutament consolidat de la Diputació de Tarragona detallant les operacions de crèdit a llarg termini.