Pagaments i operacions amb proveïdors

Informació

L'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu apartat tercer, estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament.

Pagaments i operacions amb proveïdors 2018

Es detalla l’import de les operacions comercials per proveïdor de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

  • Operacions de la Diputació 2018 [XLS]
  • Operacions de BASE-Gestió d'Ingressos 2018 [XLS]
  • Operacions del Patronat de Turisme 2018 [XLS]