BASE - Gestió d'Ingressos

Informació

el Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos té per objecte gestionar, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li corresponen o puguin correspondre en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tot tipus d'ingressos susceptibles de ser executats per via de constrenyiment.

Web de BASE-Gestió d'Ingressos

President

Vicepresident primer

Il·ltre. Sr.Pere Segura Xatruch

Vicepresidenta segona

Vocals