Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals

Informació

Àmbit de gestió:

L'àmbit de gestió de la Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals serà:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes de l'àmbit de competències de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria i de tots els assumptes d’àmbit general i transversal no atribuïts de manera específica a l’àmbit de gestió de cap altra comissió informativa.

*Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la Presidenta que afectin al seu àmbit de gestió.

Presidenta

Vocals titulars

Vocals suplents