Comissió Informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes de l’àmbit de competències de Serveis generals, contractació i expropiacions.

Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la Presidenta que afectin al seu àmbit de gestió.

President

Vocals titulars

Vocals suplents